تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری

نظریه­های توسعه شهری، همگی بر اهمیّت و اولویت عوامل اقتصادی در ظهور، توسعه و گاه افول شهرها دلالت می­کنند. عوامل و متغیرهای اقتصادی، تأثیر عمده در شکل­گیری و فرم شهر، تعیین ویژگی کالبدی، اندازه و وسعت شهر، دارند. بدین ترتیب، تراکم شهرها نیز به گونه عمده تحت تأثیر عوامل اقتصادی تعیین می­شوند و پیش روی متغیرهای اقتصاد شهری نیز، از تراکم و تغییرات آن، اثر می­پذیرند.

عوامل و متغیرهای اقتصادی را که بر تراکم اثر می­گذارند، از دیدگاه­های مختلف می­توان دسته­بندی نمود. در سطح اقتصاد کلان، درآمد و تولید شهرو تمرکز فعالیت­ها دو عامل تأثیرگذار بر تراکم شهری هستند. در سطح اقتصاد خرد (اقتصاد بنگاهها و خانوارها)، ساختار جمعیتی خانوار، قیمت زمین و مسکن، درآمد خانوارو مالکیت اتومبیل، عواملی­اند که بر تراکم­های شهری اثر می­گذارند و در تعامل با آن، از آن نیز اثر می­پذیرند (عزیزی، 1388: 110-109).

عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم­های شهری را می­توان در عبارت ریاضی زیر اختصار نمود:

DEN= F (Pop, Y, PI, PH, Car, PE, e)

در این عبارت:

قیمت مسکن = PH                                 تراکم = DEN

نرخ مالکیت اتومبیل= Car                      جمعیت = Pop

قیمت سوخت و انرژی = PE                  درآمد = Y

سایر عوامل = e                                 قیمت زمین = PI

 

2-31-1- عوامل جمعیتی

ساختار و تحول جمعیت شهر،از دو جهت بر تعیین تراکم­های شهری اثر می­گذارد. نخست، اندازه جمعیت از نظر اقتصادی مقیاس اقتصادی شهر را تعیین می­کند. رابطۀ بین اندازۀ جمعیتی شهر و تراکم را «قاعدۀ اندازه – تراکم»[1] نامیده­اند. طبق این قاعده همراه با افزایش اندازه جمعیتی هر سکونتگاه، تراکم جمعیت (نفر در واحد سطح) افزایش می­یابد. به تعبیری سرانه زمین به ازای هر نفر، با نرخ کاهنده، کاهش می­یابد.

دوم، عوامل جمعیتی از جهت دیگری نیز بر تراکم مؤثرند. تغییر ساختار خانوار، تقریباً در تمام شهرهای جهان، به سوی خانوارهای کم جمعیت، یعنی کاهش بُعد خانوار، تقاضا برای مسکن کم مساحت را افزایش داده و در نتیجه تراکم مسکونی، یعنی تعداد واحدهای مسکونی در سطح را افزایش می­دهد.

[1]. Density-Size Rule

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه