عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد برنامه­ای [1]

پیش روی رویکرد «سرمشقی» که نوعی رویکرد کل­گرا[2] راه­حل­گراو تا حدودی باسابقه ی هنری معرفی گردد می­بایست از رویکرد برنامه­ای نام برد رویکرد برنامه­ای را اجمالاً می توان رویکردی جزگرا – مسئله­گرا[3] و با سابقۀ علمی[4] تعریف نمود.

رویکرد برنامه­ای، رویکردی تحلیلی و مسئله گشایانه می باشد که به محیط شهری همچون سیستمی متشکل از جزء سیستم­های طبیعی / مصنوع و کالبد/ غیرکالبدی می­نگرد. به گونه کلی در این رویکرد برای هر یک از اجزای محیط «ظرفیت حمل»[5] یا «ظرفیت پذیرش»[6] محاسبه و تعریف می­گردد که در نهایت منجر به تصمیم­گیری عقلایی در مورد مسئله تراکم را فراهم می­آورد.

به گونه کلی «ظرفیت حمل» هر یک از اجزای محیط می­تواند محدود کننده تراکم جمعیتی قرار بگیرد و خود ظرفیت حمل، بویژه در مورد خدمات شهری تابعی از قاعدۀ «آستانه دامنه» می باشد و سطح تخصصی بودن آن اندازه معینی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«ظرفیت حمل» چنین تعریف شده می باشد: توانایی یک سیستم طبیعی یا بشر – ساخت در جذب رشد جمعیت، توسعۀ کالبدی و تراکم می­باشد، به نحوی که سیستم مزبور دچار اضمحلال و فروپاشی نگردد؛ پس رویکرد برنامه­ای پایه­های اصلی تصمیم­گیری در مورد تراکم مطلوب با شناخت محدودیت­های و امکانات سیستم­های مصنوع (خدمات شهری، زیرساختارهاو …) و سیستم­های طبیعی (اکوسیستم­ها) می باشد(Kaiser et al,1995:218).

 

2-33- راهبردها

2-33-1- راهبرد تمرکز: الگوی توسعۀ واحدهای برنامه ریزی شهری شده

یکی از شیوه­های مرسوم برای استفادۀ مؤثر از زمین­های شهری، بهره گیری «توسعۀ واحدهای برنامه ریزی شده» به جای الگوی متعارف تفکیک اراضی می باشد. آیین نامه زونینگ معمولاً به عنوان تکنیک­های کنترل تراکم جمعیتی اقدام می­نمایند، به حالت تعلیق درآمد و یا تغییر می­یابند. با تغییر بعضی از مقررات متعارف در مورد یک قطعۀ معین زمین که به شیوۀ «توسعه واحدهای برنامه ریزی شده» برنامه ریزی و طراحی می­گردد، ضمن تأمین کیفیت­های محیطی مطلوب (نظیر تأمین فضای باز همگانی وسیع، خدمات محله­ای و …) امکان حصول به تراکم مسکونی پرداخته می­گردد.

[1]. Programmatic Approach

[2]. Problem – oriented

[3]. Solution oriented

[4]. Scientific

[5]. Carrging Capacity

[6]. Holding Capacity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه