عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

درآمد خانواده و تراکم

درآمد خانوار و تراکم با یکدیگر رابطۀ معکوس دارند. خانوارهای پردرآمد تمایل به سکونت در واحد مسکونی بزرگتر دارندو حتی با فاصله گرفتن از مراکز شغلی (CBD یا مراکز تجاری شهرها) و افزایش هزینۀ حمل و نقل و هزینۀ فرصتی که در اثر رفت و آمد به محل کار انجام می­دهند، باز هم مطلوبیت واحد مسکونی بزرگتر را بیش از هزینه­های آن می­دانند. از این رو به گونه معمول تراکم محلات و مناطق شهری پردرآمد، کمتر از سایر نقاط شهر می باشد. در کشورهای در حال توسعه، علی­رغم اینکه این قاعده کلی هست که خانوارهای پردرآمد گرایش به سکونت در واحدهای مسکونی بزرگتر دارند، اما هزینه حمل و نقل (به معنای هزینه مستقیم و هزینه ساعات از دست رفته در ترافیک) و عدم دسترسی به وسایل آسان و ارزان حمل و نقل عمومی، باعث می­گردد که پدیده حومه­نشینی خانوارهای پردرآمد بندرت نظاره شده و در شهرهای بزرگ، تراکم با درآمد ارتباط مثبت داشته باشد (منبع قبلی، 111).

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-31-3- قیمت زمین و مسکن و تراکم

عامل قیمت زمین و مسکن معمولاً ارتباط مستقیم با تراکم دارد. به تعبیری هرچه قیمت زمین و مسکن بالاتر باشد، تراکم شهری نیز بیشتر می باشد. افزایش قیمت زمین که ناشی از محدودیت آن و کشش­ناپذیری عرضه در برابر تقاضاست و نیز ضرورت بهره گیری بهینه از آن، موجب افزایش تراکم (تراکم ساختمانی و در پی آن تراکم جمعیتی) می­گردد.

موث[1] بر این باور بود که توان مالی خانوار (درآمد، پس­انداز انبوه شده و دارایی خانوار) و نسبت این توان به هزینه مسکن، اندازه، کیفیت و مکان مسکن خانوار را تعیین می­کند.

قیمت زمین (مسکن) هرچه به مرکز (مراکز) تجاری و فعالیتی شهر نزدیک شویم، افزایش می­یابد، از این رو خانوارها، با در نظر داشتن توان مالی خود و هزینه­ای برایحمل و نقل به محل کار و مراکز خرید بایستی متحمل شوند، کوشش می­کنند با دور شدن از مرکز خدماتی و تجاری شهر (CBD)، خانه­هایی بزرگتر و با کیفیت بهتر در نقاطی کم تراکم­تر، فراهم آورند.

وینگو[2] معتقد می باشد که در شهرهایی که مسئله ترافیک دارند، خانوارها برحسب درآمد خود ترجیح می­دهند نزدیکتر به مرکز شهرو در تراکم بیشتر سکونت کنند تا در رفت و آمدهای روزانه، ساعات کمتری را از دست دهند. ( منبع قبلی: 112).

[1]. Muth

[2]. Wingo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه