عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حد متناسب شهری و تراکم آن

یونسکو در گزارشی برآورد کرده می باشد که در سال 2270، در مقیاس جهانی، تراکم متوسط در واحد هکتار به یک صد نفر خواهد رسید. دربرابر بی­نظمی­های ناشی از انقلاب صنعتی و اشغال بی­رویه زمین شهری برای مقابله با تنگناهای ناشی از افزایش جمعیت شهری فوتوریست­ها بر لزوم ساختارهای فضایی با همۀ نوگرایی­ها و بر انعطاف راه حل تکنیکی تأکید و به تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شهر عقیده دارند. به نظر فوتوریست­ها برای مقابله با تراکم جمعیت شهرها به گونه­یی که سازمان یونسکو برآورد کرده می باشد چاره­یی نیست غیر از اینکه در آینده به ساخت شهرهای فضایی و یا شهرهای معلق فلزی در بالای شهرهای کنونی دست زد.

یونسکو بر دولتمردان جوامعهشدار می­دهد غیر از در کاربری صحیح و منطقی زمین شهری گام برندارندتا ناهماهنگی­های موجود بین جمعیت و فضای شهری بیش از این شدت نگیرد.

گرچه در کشورهای سوسیالیستی ناحیه­گرایی و رعایت اصل موازنه در عمرانهای ناحیه­یی، در تثبیت جغرافیایی جمعیت­ها کم تأثیر نیست اما شهرهای جهان سوسیالیستی نیز در آینده نه چندان دور بعید نیست که با معضلات تراکم جمعیت در شهرها روبه­رو شوند.

از نظر لوئیز ممفوردتا قرن نوزدهم در برابر رشد شهرها چهار مانع اساسی وجود داشته می باشد:

1) تغذیه جمعیت شهری؛ 2) تضمینات امنیتی و نظامی؛ 3) امکانات وسایل ارتباطی؛ 4) انرژی مکانیکی. با وجود این موانع به تدریج شهرهای صنعتی بر جمعیت آنها تا سطح خفقان شهرها اضافه می­گردد؛ و برنامه­ریزان شهری را به چاره­اندیشی وا می­دارد. براین اساس کمی قبل از 1900 در جهت سبک گردندان بار جمعیتی شهرها و معضلات ناشی از آن، نظریه­هایی مطرح می­گردد که پیشنهاد ابنزر هاوارد نظریه باغشهرهای فردا را عنوان نمود.

نظریه هاوارد و سایر مصلحین اجتماعی که در جهت ایجاد رابطۀ سالم بین انسانها و محیط شهری می­اندیشیدند، دولتمردان جوامع اروپای غربی را برانگیخت تا در جهت ایجاد بهترین تعادل ممکن بین بشر و محیط شهری از سویی بین شهر و روستا از دیگر سو به گونۀ منطقی گام بردارند. بر این مبنا در کشورهای اروپای غربی، به ویژه انگلستان، برنامه ریزی شهر و مسکن، تحت ضوابط معینی سازماندهی زمین شهری، به خصوص حومه­های شهری را مورد توجه قرار می­دهند و سطح اشغال زمین، تراکم جمعیت شهری حتی پهنای کوچه­ها و وسعت فضاهای باز شهری را به تناسب اندام جغرافیایی شهر تعیین می­کنند، زیرا که سلامت و بهداشت همگانی جمعیت شهرنشینی با وسعت این فضاها بی­ارتباط نبوده می باشد (فرید، 1368: 417- 420).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد