عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه تغییر و تحولات جمعیتی شهر کرمانشاه

شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه به عنوان بزرگ­ترین شهر استان و نهمین شهر پر جمعیت کشور با جمعیت 851405نفر (تا سال 1390) و مساحتی بالغ بر 10 هزار هکتار در میانه غربی کشور یکی از توانمندترین شهرها در این منطقه می­باشد. تراکم نسبی جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 14/85 نفر در هکتار بوده می باشد (نقشه شماره 3-3)، در اولین سرشماری غیررسمی در فوریه 1941 میلادی (بهمن 1319) حدود 88622 نفر جمعیت داشته که جمعیت این شهر در سال 1335 اولین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 125439 نفر بوده و در سال 1345 به 192072 نفر، در سال 1355 به 297734 نفر و در سال 1365 به 560662 نفر، در سال 1375 به 693157 نفر، در سال 1385 به 794863 نفر و در سال 1390 به 851405نفر رسید (جدول شماره 3-1). رشد بالای جمعیت شهر از یک طرف و طریقه رو به افزایش مهاجرت به شهر کرمانشاه در طی دهه­های اخیر (مرکزیت سیاسی– اداری، بروز جنگ و غیره) از سوی دیگر، سبب افزایش جمعیت شهر کرمانشاه شده می باشد. نرخ رشد جمعیت در شهر کرمانشاه طی 55 سال گذشته یعنی در طول 6 دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن از فراز و نشیب­های متعددی برخوردار بوده می باشد. براساس آمارهای جمعیتی سال­های 1335 تا 1390 نرخ رشد جمعیت در شهر کرمانشاه همواره رقم بالایی را نشان می­دهد، در طول دوره 55 ساله (1335 تا 1390) جمعیت ساکن شهر حدود 8 برابر شده می باشد. نرخ رشد جمعیت در شهر کرمانشاه در طول 6 دوره سرشماری از 1390-1335 به ترتیب 35/4، 48/4، 53/6، 97/1، 55/1 و 4/1 بوده می باشد، با در نظر داشتن ارقام ملاحظه می­گردد (نمودار شماره 3-1)، بیشترین رشد جمعیت شهر کرمانشاه 53/6 درصد مربوط به دهه 55- 65 می­باشد (نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390- 1335).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد خانوار

در سال 1390، تعداد کل خانوار شهر کرمانشاه 242311 خانوار بوده می باشد که بعد خانوار برابر با 5/3 نفر در خانوار می­باشد و در سال 1385، تعداد کل خانوار شهر کرمانشاه 197458 و بعد خانوار برابر با 02/4 نفر در خانوار بوده می باشد. سطح نسبتاً بالای این رقم نشان دهنده سهم نسبی قابل توجه خانوارهای بزرگ پرجمعیت در میان خانوارهای ساکن این شهر می باشد. در سال 1345، در شهر کرمانشاه بعد خانوار حدود 1/5 نفر بوده می باشد، این رقم در سال­های 55 و 65 به حدود 5 نفر کاهش یافته می باشد؛ یعنی طی دو دهه بعد خانوار ثابت مانده می باشد که اندکی از بعد خانوار در کل کشور در سال 1365، (85/4 نفر) بیشتر بوده می باشد. در آخرین سرشماری کشور در آبان 1390، بعد خانوار در کل کشور 5/3 نفر و در شهر کرمانشاه نیز 5/3 نفر بوده می باشد که نشانگر کوچک شدن بعد خانوار در کل کشور و شهر کرمانشاه می­باشد (جدول شماره 3-2)(سازمان آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390- 1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه