عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف برندسازی کارفرما باتوجه به ادبیات ارئه شده

در بخش‌های پیشین برای سه واژه‌ی بازاریابی داخلی، برندسازی کارکنان و برندسازی کارفرما تعاریفی ارائه گردید. بارز می باشد که برندسازی کارفرما از دو حوزه‌ی دیگر وسیع‌تر می باشد. باتوجه به ادبیات ارائه شده تعریفی از برندسازی کارفرما ارائه می گردد که مورد بهره گیری این پژوهش قرار گرفت:

برندسازی کارفرما مجموعه‌ای از فرایند استراتژیک می باشد به این مقصود که بر برند سازمان به عنوان کارفرما تأثیر بگذارد و باعث ایجاد اولاً تصویر واقعی از برند کارفرما و دوماً تصویر دلخواه سازمان از برند کارفرما گردد. برندسازی کارفرما بایستی برای جذب، انگیزاندن و حفظ کارکنان فعلی و بالقوه سازمان فعالیت کند. برند کارفرما بایستی با برند کارفرما و برند محصول سازگار باشد. همچنین بایستی قصد به ایجاد یک مزیت رقابتی از طریق برندسازی کارفرما نمود که سازمان بتواند از رقبایش از این حیث که کارفرمای مناسب‌تری می باشد، برتر جلوه کند.

این پژوهش بر روی کارکنان بالقوه تمرکز نمود. براین اساس خاطر نشان می گردد که برندسازی کارفرما با تمرکز بر کارکنان فعلی به درون سازمان توجه دارد و هدف حفظ کارکنان می باشد. باکائوس و تیکو(2004) اظهار می‌کنند وفاداری کارکنان به برند سازمان به عنوان کارفرما بیشتر می گردد و در واقع کارکنان خود را به کارفرمای خود متعهد می‌دانند. برندسازی کارفرما برای توسعه کارکنان نیز بکار می‌رود؛ همانطور که برگستورم و اندرسون[1](2001) تصریح می‌کنند سازمان بایستی به کارکنان فعلی خود ارزش دهد زیرا اینان می‌توانند به عنوان یک منبع ارزشمند برای کارکنان جدید محسوب شوند. گفته‌ی این محققین می‌تواند به این دلیل باشد که کارکنان وفادار به عنوان نماینده‌ی برند کارفرما از نگاه بیرون سازمان به حساب می‌آیند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به نظر موروکو و آنکلز(2008) برند کارفرما می‌تواند در یکی از چهار جایگاه نشان داده شده در شکل 2-6 اتفاق افتد. محور جذابیت-عدم‌جذابیت بیانگر اندازه شناخته شده بودن، مهم بودن، برجسته بودن و متفاوت بودن برند کارفرما نسبت به برندهای دیگر می‌باشد. محور صحیح بودن- مشتاق بودن بیانگر اندازه ارضا کردن قرارداد روانشناختی می باشد و همچنین بیانگر اندازه ارزشی می باشد که کارکنان فعلی و بالقوه به برند محصول و برند کارفرما می‌دهند. به بیانی دیگر میزانی که کارکنان فعلی و بالقوه صرفاً به برند کارفرما توجه نمی‌کنند و برند محصول نیز برای آنان اهمیت دارد. اگر برند کارفرما با برند محصول و برند شرکت تناقض داشته باشد می‌تواند منجر به قرارداد روانشناختی نامطلوب گردد.

موروکو و آنکلز همچنین اضافه می‌کنند که جایگاه برند کارفرما ممکن می باشد در بیش از یکی از چهار دسته قرار گیرد. جذاب‌ترین موقعیتی که سازمان به عنوان کارفرما ممکن می باشد در آن قرار گیرد جایگاه صحیح و جذاب می باشد. این جایگاه، مورد علاقه‌ی کارفرمایان می باشد. جایگاه دیگری که سازمان‌ها به عنوان کارفرما ممکن می باشد در آن قرار گیرد جایگاه صحیح اما غیرجذاب می باشد. سازمان در این جایگاه کوشش می کند با دید استراتژیک، در جذابیت بیشتر برند کارفرما بکوشد. جذابیت برند کارفرما بیشتر در چشم بودن، بیشتر شناخته شده بودن و متفاوت بودن آن خواهد بود. جایگاه دیگری که سازمان ممکن می باشد در آن قرار گیرد جایگاه جذاب و مشتاق می باشد. سازمان به عنوان کارفرما در این جایگاه کوشش می کند تا برند کارفرمای خود را واقع بینانه‌تر جلوه دهد. برای این کار سازمان بایستی بر روی تجربه‌ی کاری کارکنان سازمان دوباره کار کند و این امر موجب واقع بینانه‌تر شدن دید خارجی به برند کارفرما نیز می گردد. جایگاه آخری که سازمان به عنوان کارفرما ممکن در آن قرار گیرد جایگاه غیرجذاب و مشتاقانه می باشد. سازمان بایستی قول‌های جدیدی به کارکنان بالقوه بدهد و کوشش در افزایش جذابیت برند کارفرما کند. این سازمان همچنین بایستی بر روی تجربه‌ی کاری کارکنان سازمان دوباره کار کند و این امر موجب واقع بینانه‌تر شدن دید خارجی به برند کارفرما نیز می گردد.

[1] Bergstrom and Anderson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد