شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. جنبه‌های منابع انسانی برندسازی کارفرما

به نظر مارتین(2009) این که رهبران سازمان بخواهند بفهمند آیا کارکنان تصویر صحیح از هویت سازمانی دارند یا صرفاً از طریق پیام‌های رسمی سازمانی و از طریق بازاریابی داخلی به تصویری از هویت سازمانی رسیده‌اند نیازمند قوی بودن رهبری می باشد. سبک‌های رهبری در درک تصویر سازمانی تأثیر بسزایی دارند. فاصله بین حرف و اقدام رهبران می‌تواند باعث ایجاد تصویر ضعیفی از سازمان در ذهن کارکنان ایجاد کند که به آسانی نتوان آن‌را عوض کرد و باعث عدم انعطاف‌پذیری کارکنان گردد.

رهبری سازمان در ایجاد قرارداد روانشناختی تأثیر بسزایی دارد. با در نظر داشتن تعریف قرارداد روانشناختی مشخص می گردد که قرارداد روانشناختی برای کارفرما و کارکنان هست. درحالی که مانگولد و مایلز[1](2007) مخالف این قضیه هستند و اظهار می‌کنند که قرارداد روانشناختی صرفاً در ذهن کارکنان می باشد. این دو محقق همچنین تصریح می کند که ارتباطات رسمی و غیررسمی می‌تواند بر قرارداد روانشناختی تأثیر بگذارد. روسو[2](2001) اظهار می کند که هر یک از کارکنان قرارداد روانشناختی خودشان را دارند؛ این مدعا به این معنی نیست که سازمان حتماً با کارکنان متفاوت رفتار می کند. پس قرارداد روانشناختی تفاوت کارکنان در رفتاری که با آنان می گردد را نشان نمی‌دهد-البته الزاماً اینگونه نیست- این قرارداد نانوشته تفاوت کارکنان در ادراکشان را نشان می‌دهد. رفتار متفاوت با کارکنان می‌تواند به عنوان یک فاکتوری در نظر گرفته گردد که بر شکل‌گیری قرارداد روانشناختی تأثیر می‌گذارد. به این شکل که رفتار متفاوت و ناشایست با کارکنان حس اعتماد و همکاریشان را باسازمان کم می کند. در تعریف روسو مانند مانگولد و مایلز چندان به کارفرما و انتظاراتی که ممکن می باشد داشته باشد توجه نمی‌گردد.

با در نظر داشتن اساس پژوهش حاضر که بر کارکنان بالقوه تمرکز دارد، در این‌جا انتظارات کارکنان بالقوه از سازمان یا کارفرما مطرح می باشد. مانگولد و مایلز(2007) اظهار می‌کنند کارکنان فعلی سازمان خواسته یا ناخواسته بازتاب‌‌دهنده تصویر برند کارفرما هستند. براساس نظر توربان[3] و دیگران(1998) ویژگی‌های سازمان به عنوان کارفرما مانند محیط کاری، حقوق و مزایا، و ماهیت کار بر جذابیت سازمان به عنوان کارفرما می‌افزاید(بولنز[4] و دیگران، 2011: 196تا 246). البته این‌ها فقط بعضی از نمونه‌هایی هستند که اگر کارفرما به این‌ها به عنوان مزیت رقابتی بنگرد شاید کارفرمای جذاب‌تری بنظر آید. سازمان‌ها به عنوان کارفرما برای اینکه در چشم نیروی کار بالقوه جذاب به نظر برسند بایستی ارزش پیشنهادی جذاب و رقابتی ارائه دهند. ارائه ارزش پیشنهادی جذاب با مفهومی از منابع انسانی مانند جذابیت سازمانی تفاوت دارد.

طبق مدل جذابیت کارفرما که برتون و دیگران(2005) ارائه دادند، پنج عامل شناسایی شدند: اولین عامل، ارزش کارفرما از حیث شرایط علاقه‌مند‌سازی کارکنان می باشد. این عامل به اندازه انگیزانندگی جو کاری، اندازه فعالیت‌های کاری بدیع، و اندازه بهره گیری از خلاقیت تصریح دارد. عامل دوم شناسایی شده ارزش کارفرما از حیث شرایط اجتماعی نامیده می گردد. این عامل، به محیط و جو کاری کارفرما تصریح می کند و بسیار به تعریف توربان و دیگران(1998) نزدیک می باشد. عامل سوم ارزش کارفرما از حیث شرایط اقتصادی می باشد. این عامل به مواردی تصریح دارد مانند: داشتن حقوق و درآمد بالاتر از متوسط، داشتن بسته‌ی جبران خدماتی مناسب، وجود فرصت‌های ترفیعی و داشتن امنیت شغلی مناسب. عامل چهارم ارزش از حیث توسعه به مواردی این چنینی تصریح دارد: داشتن فرصت‌های توسعه شغل، و ایجاد حس اطمینان. عامل پنجم ارزش تقاضا نامیده می گردد. این عامل به اندازه تحصیلات و یادگیری های فرد تصریح می کند. درصورتی که این پنج عامل با خروجی‌های مورد انتظار سازمان متناسب باشد، می‌توانند بسیار انگیزاننده باشند.

[1] Mangold and Miles

[2] Rousseau

[3] Turban

[4] Buelens

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد