عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 جهت گیری جدید در برند سازی

امروزه برندسازی به فرایندی از برندسازی تصریح دارد که مطابق آن سازمان‌ها می‌بایست به هویت سازمانی خود نگاه موشکفانه‌تری نسبت به محصولات خود داشته باشند. اسکالتز و هچ[1](2003) برای ایجاد یک برند با رویکرد در نظر داشتن سازمان به معرفی سه عنصر می‌پردازد و این‌گونه ادعا می کند که این سه عنصر مستقلاً تأثیر خود را می‌گذارند. این سه عنصر عبارت می باشد از چشم انداز، فرهنگ و تصویر. سازمان‌ها نیاز دارند که آغاز چشم انداز و فرهنگ خود را بشناسند و سپس آن را با تصویری از خود پیوند دهند. مشتریان محصول و سایر ذی‌نفعان سازمان تنها عوامل مهم در ایجاد برند نیستند(اسکالتز و هچ، 2003). به این سه عنصر تصریح شده ستاره‌های استراژیکی می‌گویند. این ستاره‌ها می‌توانند متأثر از ذی‌نفعان داخلی و خارجی باشند(اسکالتز و هچ، 2003). چشم انداز در سطوح بالای مدیریت سازمان درگیر می باشد. فرهنگ بیانگر ارزش‌ها، رفتارها،و نگرشات سازمان می‌باشد و احساسی که کارکنان در مورد سازمان دارند مقیاس اندازه‌گیری آن می باشد. تصویر ادراکی می باشد که از بیرون در مورد سازمان ایجاد می گردد. به تعبیری تصویر تمامی ذی‌نفعان خارجی را در بر می‌گیرد(اسکالتز و هچ، 2003).

نکته قابل توجه این می باشد که سه ستاره استراتژیکی بایستی همتراز با هم باشند و گپی بینشان به وجودنیاید. بدین مقصود اسکالتز و هچ(2003) ابزاری طراحی کردند تا محققین و مدیران با در دست داشتن یک سری پرسش‌ها به عدم تقارن‌ها در این سه عنصر پی ببرند. این محققین به سه گپ تصریح می‌کنند: گپ بین چشم انداز و فرهنگ، گپ بین فرهنگ و تصویر، گپ بین تصویر و چشم انداز. در ارتباط‌ی بین فرهنگ و چشم انداز زمانی که سازمان‌ها از یک تغییر عبور می‌کنند اغلب گپ اتفاق می‌افتد. این امر به آن دلیل می باشد که مدیریت عالی کوشش در ترویج چشم اندازی دارد که توسط کارکنان قابل درک نیست یا برای آنان ارزش ندارد. پرسش‌های ارائه شده توسط اسکالتز و هچ(2003) برای این گپ که مطابق آن سازمان بایستی آن‌ها را از خود بپرسد عبارت می باشد از: 1. آیا سازمان به ارزش‌هایی که ترویج می‌دهد پایبند می باشد 2. آیا چشم انداز سازمان خرده فرهنگ‌ها را می‌پوشاند 3. آیا فرهنگ و چشم انداز سازمان به اندازه کافی با فرهنگ و چشم انداز سازمان رقیب متفاوت می باشد.

گپ بین تصویر و فرهنگ از ارتباط بین کارکنان و ذی‌نفعان بیرون سازمانی اتفاق می‌افتد؛ این‌که ذی‌نفعان در مورد کارکنان سازمان و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن‌ها چگونه فکر می‌کنند. پرسش‌هایی در این زمینه توسط اسکالتز و هچ(2003) برای این گپ مطرح شده می باشد که عبارت می باشد از: 1. ذی‌نفعان خارجی چه تصویری را از سازمان می بینند؛ 2. کارکنان و ذی‌نفعان بیرونی چگونه باهم ارتباط مستقر می‌کنند؛ 3. آیا برای کارکنان تصویری که ذی‌نفعان از آنان دارند مهم می باشد.

آخرین گپی که ممکن می باشد اتفاق بیفتند گپ بین چشم انداز و تصویر می باشد. این گپ بدلیل تصادم چشم انداز استراتژیک ارائه شده توسط مدیریت و تصویر ادراک شده توسط ذی‌نفعان ایجاد می گردد. پرسش‌هایی که اسکالتز و هچ(2003) در این زمینه مطرح می‌کنند عبارت می باشد از: 1. ذی‌نفعان سازمان کدام‌اند؛ 2. ذی‌نفعان از سازمان چه می‌خواهند؛ 3. آیا چشم‌اندازهای مدیریت به آسانی به ذی‌نفعان منتقل می گردد.

[1] Schultz and Hatch

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد