عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

برندسازی کارکنان

از برندسازی کارکنان در تحقیقات متفاوت تعاریف متعددی شده می باشد. این حوزه نسبت به بازاریابی داخلی جنبه‌های بیشتری از مدیریت منابع انسانی را دربر گرفته می باشد. برای مثال مایلز و منگولد[1](2004) اظهار کردند که برندسازی کارکنان چیزی فراتر از جلب رضایت مشتری به وسیله بازاریابی داخلی‌ست، بلکه برندسازی کارکنان از تمام اجزای سازمانی شامل روش‌های بازاریابی داخلی بهره گیری می کند تا کارکنان را برای ارائه تصویر سازمانی دلخواه برانگیزاند». الگوی مفهومی مایلز و منگولد(2004) در شکل 2-5 آورده شده می باشد. چهار عنصر در آن هست. عنصر اول، منبع پیغام‌ها می باشد که می‌تواند داخلی، خارجی، رسمی،و غیررسمی باشد. عنصر دوم ادراک کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانشناختی بین کارکنان و سازمان می باشد. این دو عنصر تصویری از برند کارکنان نشان می‌دهد که خروج کارکنان ، رضایت کارکنان ، کیفیت خدمات، حفظ مشتری،و ارتباطات دهان به دهان را تحث تأثیر قرار می‌دهد. این مدل عمومی می باشد و مطابق آن هدف برندسازی کارکنان صرف مشتریان نیست.

علاوه براین، بوید و سوترلند(2006) اظهار می‌کنند که چطور یک فرهنگ سازمانی می‌تواند در فعالیت‌های برندسازی تأثیر طرفداری کننده و تأثیر غیر طرفداری کننده داشته باشد. آنان اعتقاد دارند سازمان‌ها بایستی یک مجموعه از ارزش‌ها و فرهنگ ارائه دهد که کارکنان، آموزش و توسعه آنان به جهت دست یافتن به تعهد هرچه بیشتر کارکنان باشد. رقابت برای بهترین استعداد کافی نیست و سازمان بایستی یک فرهنگ مناسب برای این کار ایجاد کند و کوشش در حفظ آن داشته باشد بجای اینکه کوشش در تغییر دوره‌ای آن به مقصود نظارت بر کارکنان داشته باشد. آنان برندسازی کارکنان را پیش‌نیاز کلیدی هر تجارتی می‌دانند.

کل 2-5. برندسازی کارکنان

2-9-2-1. قرارداد روانشناختی

قرارداد روانشناختی قراردادی می باشد که یک طرف آن کارکنان فعلی و بالقوه قرار دارند و در طرف دیگر آن سازمان به عنوان کارفرما قرار دارد. این قرارداد نانوشته می باشد اما مجموعه‌ای از الزامات و انتظارات را در سطوح فردی و سازمانی شامل می گردد. کارکنان بالقوه و فعلی در سطح فرد و سازمان‌ها به عنوان کارفرما در سطح سازمانی قرار دارند. طرفین قرارداد برای یکدیگر الزاماتی بصورت نانوشته تعریف می‌کنند و از یکدیگر انتظاراتی دارند. زمانی که سازمان به قول‌هایی که به کارکنان خود می‌دهد اقدام می کند قرارداد نانوشته می‌تواند باعث انگیزش کارکنان گردد. زمانی که سازمان به قول‌هایی که به کارکنان خود می‌دهد اقدام نمی‌کند قرارداد نانوشته می‌تواند موجب کاهش انگیزش کارکنان گردد(بروکس[2]، 2009).

[1] Miles and Mangold

[2] Brooks

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد