عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که برای به کار بردن شاخص­های مختلف نیاز به روش تصمیم­گیری چند معیاره می­باشد تا بتوان این شاخص­ها را برای توزیع تراکم جمعیتی در نظر گرفت. در این خصوص می­توان از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به عنوان یک مدل جامع توزیع تراکم جمعیتی در شرایط مختلف بهره گیری نمود. از مزایای این روش، امکان تغییر در شاخص­ها در صورت امکان و شرایط شهرها هست و به راحتی قابل انعطاف می­باشد. بهره گیری از این مدل به خوبی جواب­گوی تحلیل توزیع تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه بود و نشان داد که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار نمی­باشد.

با در نظر داشتن عوامل و متغیرهای مطالعه شده در پژوهش حاضر و در راستای توزیع بهینه تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه، می­توان پیشنهاداتی به تبیین زیر ارائه داد:

  • برای تعیین تراکم متعادل و بهینه در بستر شهر کرمانشاه بایستی از شاخص­ها و معیارهای متفاوتی در زمینه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … بهره گیری نمود.
  • جهت اجرای پژوهش­های بیشتر می توان از جامعه­شناسان، اقتصاددانان، محیط­شناسان، شهرسازان و برنامه­ریزان شهری کمک گرفت تا اصول و معیارهای تدوین بهینه تراکم جمعیت در شهر جامع و مفید باشد.
  • توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات، در بین محلات شهر کرمانشاه، بعضی از محلات به علت پایین بودن اندازه امکانات، نیازمند توجه ویژه می باشد.
  • محلات 22­بهمن و دولت آباد ­نیازی به افزایش یا کاهش جمعیت و توانمندسازی براساس شاخص­های مورد مطالعه ندارند؛ اما در بقیه محلات بایستی به فکر افزایش امکانات مورد نظر در این پژوهش بود تا جواب­گوی تراکم جمعیتی بیش از حد محله باشیم.
  • با در نظر داشتن اینکه امکانات در محله حافظیه جوابگوی افزایش جمعیت می باشد لذا می توان جمعیت این محله را با در نظر داشتن تراکم پیشنهادی افزایش داد.
  • در پایان می­توان گفت نتایج این پژوهش براساس 4 معیار اصلی و 10 زیرمعیار توسط مدل AHP بدست آمده می باشد که در صورت بهره گیری از معیارهای با تعداد بیشتر و متنوع و یا بهره گیری از مدل­های مختلف ممکن می باشد نتایجی متفاوت از نتایج این پژوهش بدست آید لذا پیشنهاد می­گردد در مطالعات آتی به جزء مدل و معیارهای مورد بهره گیری در این پژوهش از معیارها و مدل­های دیگر نیز بهره گیری گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه