عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از مدل AHPدر شهر کرمانشاه بوده می باشد. نتایج کلی گویای این می باشد که با در نظر داشتن شاخص­های هم­سویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود، ارتقاء کیفیت کالبدی در محلات مورد مطالعه، توزیع تراکم جمعیت نامطلوب می باشد. افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آن­ها یکی از معضلات شهرهای امروزی می­باشد و با در نظر داشتن لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسأله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. لازمه این توزیع مطلوب بهره­گیری از تمام امکانات و ظرفیت­های مناطق شهری می­باشد. زیرمعیارهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل قیمت زمین، متوسط تراکم ساختمانی، آب و فاضلاب، برق، گاز، خدمات محله، ریزدانگی بافت، عرض معبر، ظرفیت سیستم حمل و نقل و فاصله از مرکز شهر می­باشد که در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه­ها نشان می­دهند که مقایسه تراکم موجود و تراکم پیشنهادی در محلات مورد مطالعه بیانگر فاصله نسبتاً زیاد بین آنهاست. این مسئله ناشی از وجود جمعیت زیاد و بیش از ظرفیت تأسیسات و توانمندی­های موجود در محلات می باشد. بیشترین تراکم جمعیت با 261 نفر در هکتار مربوط به محله شاطرآباد می باشد و کمترین تراکم جمعیت با 24 نفر در هکتار مربوط به محله حافظیه می­باشد، این عدم توزیع مناسب جمعیت نشان از یکسان نبودن تراکم جمعیتی در سطح محلات شهر کرمانشاه دارد. مطالعه معیارهای اصلی (راهبرد) در محیط Expert Choice نشان داد که کاهش ترافیک با وزن 565/0­،ظرفیت تأسیسات شهری موجود با وزن 262/0 مهمترین معیارها هستند زیرا به نظر کارشناسان امر اگر ظرفیت شبکه پایین باشد امکان افزایش تراکم به هیچ وجه امکان نداشته و امکان تغییر در تراکم از بین می­رود و هرچه این دو عامل قوی­تر باشند امکان افزایش تراکم راحت­تر و ممکن می­گردد. ارتقاء کیفیت کالبدی با وزن 118/0 و هم­سویی با گرایشات مردم با وزن 055/0 نیز دارای اهمیت می­باشند اما به علت این­که امکان افزایش آن­ها راحت­تر و با هزینه کمتری می­باشد، قابلیت افزایش تراکم را با هزینه­های کم امکان­پذیر می­کند، از اهمیت کمتری برخوردار هستند. اولویت­بندی محلات با در نظر داشتن شاخص­های پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که محله 22 بهمن با وزن 108/0 بیشترین وزن را دارد و محله فرهنگیان­ فاز 1 با وزن 09/0، محله الهیه با وزن 088/0، محله حافظیه با وزن 087/0، محله دولت آباد با وزن 086/0، محله شاطرآباد با وزن 083/0، شهرک مسکن با وزن 082/0، محله فرهنگیان­ فاز 2 با وزن 080/0، محله نقلیه با وزن 074/0، محله کسری با وزن 073/0 و محلات فیض­آباد و باغ ابریشم با وزن 066/0 در مراتب بعدی قرار دارند. تراکم­های پیشنهادی بهینه نشان می­دهند که در محلات 22 بهمن و دولت­آباد بین تراکم موجود و پیشنهادی تفاوت وجود ندارد و در محله حافظیه نیاز به افزایش جمیعت هست و در بقیه محلات اندازه تراکم موجود بیشتر از تراکم پیشنهادی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه