عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه اول

به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر یکسان نیست.

با در نظر داشتن جدول شماره 4-1 در فصل چهارم این امر مشخص می­گردد که توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر کرمانشاه یکسان نیست به طوری که در محله شاطرآباد تراکم جمعیت در حدود 261 نفر در هکتار می باشد و در محله حافظیه تراکم جمعیت در حدود 24 نفر در هکتار می­باشد.

با در نظر داشتن این نتایج فرضیه اول تأیید می­گردد بدین معنی که توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر کرمانشاه یکسان نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

5-1-2- آزمون فرضیه دوم

به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار می باشد.

در این پژوهش با بهره گیری از معیارهای، هم­سویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود، ارتقاء کیفیت کالبدی و مدل AHP، تراکم بهینه برای هر محله مشخص گردید این نتایج گویای این می باشد که تراکم پیش­بینی شده برای هر محله کمتر از تراکم موجود می­باشد و با در نظر داشتن امکانات هر محله توزیع تراکم جمعیت نامطلوب می­باشد. به عنوان مثال می­توان به محله شاطرآباد تصریح نمود که دارای تراکم موجود 261 نفر در هکتار می­باشد این در حالی می باشد که تراکم پیش­بینی شده برای این محله حدود 92 نفر می باشد. این تفاوت نشان می­دهد که جمعیتی چند برابر ظرفیت­ها و توانایی این محله در آن ساکن هستند. به جزء محلات 22 بهمن، دولت­آباد و حافظیه در بقیه محلات این وضعیت نظاره می­گردد؛ پس در ارتباط با فرضیه دوم می­توان گفت که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار نمی­باشد و فرضیه پژوهش رد می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد