عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

ظرفیت تأسیسات موجود، شامل تأسیسات شبکه آب و فاضلاب، شبکه گاز و شبکه برق شهری می­باشد. شاخص­های شبکه آب، برق و گاز هر سه جنبه راحتی را برای شهر دارند و به همین مقصود دارای اهمیت بالایی می­باشند و ضعف در هر کدام منطقه را دچار مشکل می­کند. از میان این تأسیسات آب و فاضلاب با وزن 637/0 دارای بیشترین اهمیت می­باشدکه مردم بدون آن قادر به زندگی نیستند. پس از آب و فاضلاب، شبکه برق با وزن 258/0 دارای اهمیت بیشتری می­باشد این به آن سبب می باشد که زندگی امروزی وابسته به برق می باشد و بدون آن زندگی مردم دچار اختلالات شدیدی می­گردد. شبکه گاز با وزن 105/0 دارای اهمیت کمتری می­باشد این امر به دلیل امکان وابستگی کمتر مردم به آن و همچنین امکان جایگزینی برق به جای گاز می باشد.

– مقایسه زوجی گزینه­ها (محلات)

پس از تعیین هر یک از معیارها و زیرمعیارها در گام بعد گزینه­ها به صورت زوجی براساس هر زیرمعیار محاسبه گردید. نتایج مقایسات زوجی گزینه­ها (محلات) در جدول شماره )4-12 (آورده شده می باشد بر این اساس وزن هر محله با در نظر داشتن معیارها مشخص شده می باشد.

در ادامه برای محاسبه امتیاز هر گزینه، مجموع حاصل­ضرب اولویت آن گزینه براساس معیارها ضربدر وزن معیار­ها نسبت به یکدیگر انجام گردید که در ذیل آورده شده می باشد:

باغ ابریشم:  (066/0= (565/0×063/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×079/0)+ (055/0×550/0))

الهیه:         (088/0= (565/0×087/0)+ (118/0×116/0)+ (262/0×079/0)+ (055/0×080/0))

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسکن:       (082/0= (565/0×089/0)+ (118/0×065/0)+ (262/0×083/0)+ (055/0×080/0))

نقلیه:         (074/0= (565/0×069/0)+ (118/0×114/0)+ (262/0×067/0)+ (055/0×080/0))

کسری:       (073/0= (565/0×076/0)+ (118/0×082/0)+ (262/0×077/0)+ (055/0×116/0))

شاطرآباد:    (083/0= (565/0×088/0)+ (118/0×110/0)+ (262/0×071/0)+ (055/0×061/0))

فیض آباد:  (066/0= (565/0×067/0)+ (118/0×065/0)+ (262/0×068/0)+ (055/0×055/0))

دولت آباد:  (086/0= (565/0×093/0)+ (118/0×112/0)+ (262/0×067/0)+ (055/0×061/0))

فرهنگیان­فاز2:  (080/0= (565/0×070/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×116/0)+ (055/0×089/0))

فرهنگیان­فاز1:  (090/0= (565/0×097/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×089/0)+ (055/0×116/0))

حافظیه:  (087/0= (565/0×083/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×116/0)+ (055/0×089/0))

22 بهمن:  (108/0= (565/0×118/0)+ (118/0×112/0)+ (262/0×089/0)+ (055/0×116/0))

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه