تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

سرانه خدمات محله­ای

خدمات محله­ای براساس سرانه خدماتی محله­ای با هم مقایسه می­گردد. سرانه­های خدمات خود نشان دهنده ظرفیت جمعیت­پذیری یک ناحیه می­باشد. این سرانه در هر ناحیه محاسبه و با هم مقایسه می­گردد هر چه سرانه خدماتی در ناحیه بیشتر باشد تراکمی بیشتر و هر چه این سرانه کمتر گردد تراکمی کمتر می­پذیرد. در این پژوهش فضای سبز و فضاهای آموزشی به عنوان سرانه خدمات محله­ایی در نظر گرفته شده می باشد. براساس جدول شماره )4-6 (و نقشه شماره )4-5 (محلات فرهنگیان فاز 2 و حافظیه دارای بیشترین ظرفیت خدمات محله­ای می­باشند و محلات مسکن و 22­بهمن و فرهنگیان فاز یک از ظرفیت خدمات محله­ای متوسطی برخوردارند، بقیه محلات دارای ظرفیت خدمات محله­ای پایینی هستند.

کاهش ترافیک

ترافیک و اندازه عبور و مرور مردم چه با وسایل نقلیه شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی تأثیر بسیار تأثیرگذار در تراکم دارد. حتی می­توان ترافیک را به عنوان مهمترین عامل در تعیین تراکم معرفی نمود. در تراکم­های بالا اندازه رفت و آمدها بیشتر و در نتیجه وسایل نقلیه بیشتری لازم می باشد و زیرا ظرفیت شبکه محدود می­باشد، معضلات ترافیکی فراوانی در منطقه ایجاد می­گردد شاخص­های این راهبرد شامل عرض معبر، ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی و فاصله از مرکز شهر می­باشد.

 

4-2-4-1- ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم حمل و نقل عمومی یکی از عوامل بسیار موثر در تعیین تراکم جمعیتی می­باشد و براساس اندازه مسافری که می­تواند در روز جا به جا گردد بر تراکم تأثیر می­گذارد. براساس جدول شماره)4-7 (  و نقشه شماره )4-6 (ظرفیت حمل و نقل عمومی در محلات دولت­آباد و فیض­آباد متوسط و در محلات فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2، حافظیه و 22­بهمن دارای ظرفیتی پایین هستند و بقیه محلات از ظرفیت بالایی برخوردارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه