تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

متوسط تراکم ساختمانی

تراکم ساختمانی موجود هر ناحیه مشخص کننده­ی تمایل مردم به تراکم می­باشد؛ به بیانی دیگر در مناطقی که تراکم موجود بیشتر می باشد، مردم متمایل به تراکم بالا و در نواحی که تراکم موجود کمتری دارند، شهروندان متمایل به تراکم پایین می­باشند. براساس جدول و نقشه شماره محلات باغ­ابریشم و فیض­آباد دارای تراکم ساختمانی کم هستند و کسری، 22 بهمن، حافظیه، فرهنگیان فاز 1 و فرهنگیان فاز 2 دارای تراکم ساختمانی زیاد می­باشند و بقیه محلات از تراکم ساختمانی متوسطی برخوردارند.

– قیمت زمین

قیمت زمین از مهم­ترین شاخص­های تأثیرگذار در توزیع تراکم می­باشد. در بیشتر موارد به گونه تجربی ثابت شده می باشد هر چه قیمت زمین در یک ناحیه بیشتر باشد، تراکم نیز در آن ناحیه بیشتر می­باشد؛ زیرا هزینه­ها در اندازه ساخت و ساز اهمیت بسیار دارد و هر چه قیمت زمین گران­تر باشد، برای جبران این قیمت بر ارتفاع ساختمان­ها و به دنبال آن بر تعداد واحدهای آن افزوده شده و باعث افزایش تراکم جمعیت آن ناحیه می­گردد؛ اما این امر در تمام موارد صدق نمی­کند و مواردی نیز نظاره شده که قیمت زمین بالا، اما تراکم جمعیتی در آن منطقه پایین می باشد. براساس جدول و نقشه شماره )4-3 (قیمت زمین در محلات باغ­ابریشم، شاطرآباد، فیض­آباد، دولت­آباد پایین بوده و در محلات کسری، فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2 و 22 بهمن قیمت زمین زیاد می باشد و در بقیه محلات قیمت زمین متوسط می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد