عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تحلیلی پژوهش و معرفی معیارهای مورد بهره گیری

در این پژوهش از روش AHP برای تعیین تراکم جمعیتی بهره گیری شده می باشد. در روش AHP نیاز به ساختن درخت سلسله مراتبی و مشخص کردن شاخص­ها هست لذا در آغاز نمودار تحلیلی به سه سطح تقسیم می­گردد. در سطح اول راهبردهای مطلوب (معیارها) قرار دارند و در سطح دوم شاخص­ها (زیرمعیارها) و در سطح سوم گزینه­ها (محلات) قرار دارند (شکل 4-1).

میل کند، می­تواند تراکم بیشتری داشته باشد. در انتخاب شاخص­ها کوشش شده تا شاخص­هایی که بیشترین تأثیرگذاری را در توزیع تراکم دارند، مورد بهره گیری قرار گیرند؛ اما آن چیز که که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، شاخص­هایی هستند که از اطلاعات شهر قابل برداشت و امکان کمی کردن در آن­ها وجود داشته باشد. معیارها و شاخص­های تعیین تراکم در این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-2-1- هم­سویی با گرایشات مردم

همان گونه که در شهرهای مختلف قابل نظاره می باشد و به گونه تجربی نیز ثابت شده تمایلات به تراکم زیاد، در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق دیگر کمتر می باشد. برای این امر علت های متفاوتی توسط کارشناسان اظهار شده می باشد؛ اما به هر دلیلی که باشد در بعضی مناطق تمایل به ساخت ساختمان­های بلند­مرتبه و تراکم ساختمانی زیادتر از دیگر مناطق بیشتر می باشد و این خود نشان­دهنده ظرفیت بیشتر آن منطقه یا ناحیه برای پذیرش تراکم می باشد. در این راهبرد، قیمت زمین و متوسط تراکم ساختمانی موجود به عنوان شاخص­های هم­سویی با گرایشات مردم انتخاب شده می باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه