تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

اولویت بندی محلات و تعیین تراکم بهینه

تمامی وزن­های گزینه­ها (محلات) محاسبه گردید و در نهایت 12 محله مورد نظر به صورت زیر اولویت­بندی شدند:

 • محله 22 بهمن با وزن 108/0
 • محله فرهنگیان­ فاز 1 با وزن 09/0
 • محله الهیه با وزن 088/0
 • محله حافظیه با وزن 087/0
 • محله دولت آباد با وزن 086/0
 • محله شاطرآباد با وزن 083/0
 • شهرک مسکن با وزن 082/0
 • محله فرهنگیان­ فاز 2 با وزن 08/0
 • محله نقلیه با وزن 074/0
 • محله کسری با وزن 073/0
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • محله فیض آباد با وزن 066/0
 • محله باغ ابریشم با وزن 066/0

برای تعیین تراکم بهینه در سطح محلات مورد مطالعه آغاز مساحت هر محله در وزن آن محله ضرب شده می باشد و سپس مساحت­های جدید بدست آمده را با در نظر داشتن وزن هر کدام از محلات با هم جمع کرده و پس از آن جمعیت 12 محله را بر آن تقسیم می­کنیم و در انتها جواب بدست آمده را در مساحت بدست آمده براساس وزن هر محله ضرب می­کنیم و جمعیت هر محله به این ترتیب براساس وزن و مساحت آن محله بدست می­آید (جدول شماره 4-13).

 

مقایسه جمعیت محلات موجود با جمعیت محلات پیش­بینی شده پژوهش

آن چیز که در جدول شماره )4-13 ( مشخص می باشد بالاتر بودن تراکم­های موجود نسبت به تراکم پیش­بینی می­باشد. تفاوت بین محله با بیشترین تراکم و محله با کم­ترین تراکم در وضع موجود (محله شاطرآباد با تراکم 261 نفر و محله حافظیه با تراکم 24 نفر) بسیار بیشتر از تفاوت مد نظر در تراکم پیش­بینی شده می­باشد (محله دولت آباد با تراکم 96 نفر و محله 22 بهمن با تراکم 120 نفر)؛ که این امر نشانگر توزیع متعادل­تر تراکم پیش­بینی شده در سطح شهر می­باشد. به جزء محله حافظیه در همه محلات تراکم پیش­بینی شده کمتر از تراکم موجود می باشد که نشانگر اسکان جمعیت بیش از ظرفیت در محلات می­باشد. با در نظر داشتن شاخص­های مورد مطالعه در محله دولت­آباد بین تراکم وضع موجود و پیش­بینی تفاوت کمی هست و این امر مشخص می­کند که جمعیت در این محله به صورت مناسب توزیع شده می باشد. تراکم موجود در محله حافظیه بسیار کمتر می باشد از تراکم پیش­بینی شده می باشد این امر نشان دهند ظرفیت بالای این محله از حیث شاخص­های مطرح شده در پژوهش می­باشد و این محله ظرفیت افزایش جمعیت را دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

 • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
 • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
 • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد