تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عرض معبر

عرض معبر نیز مانند سیستم حمل و نقل عمومی با در نظر داشتن حجم مسافری که در روز جا به جا می­کند بر تراکم ناحیه تأثیر می­گذارد با این تفاوت که در عرض معبر اولویت با اتومبیل شخصی می باشد اما در سیستم حمل و نقل عمومی اولویت با حمل و نقل عمومی می باشد. عرض معبر شامل مسیر عبور اتومبیل و مسیر پیاده­رو می­باشد. نحوه محاسبه در این شاخص به این شکل می باشد که طول هر محور در عرض آن ضرب شده و سپس مقدار محاسبه شده تمام محورها با هم جمع شده و بر مساحت محله تقسیم می­گردد و در نهایت هر محله که مقدار بیشتری معبر داشته باشد درجه اهمیت بیشتری نسبت به دیگر محلات خواهد داشت. براساس جدول شماره )4-8 (محله فیض­آباد و فرهنگیان فاز 1 بیشترین مقدار معبر را دارند و دولت­آباد و حافظیه کمترین مقدار معابر را دارند.

– فاصله از مرکز شهر

این شاخص که بر حسب متر می­باشد، از طریق سنجش فاصله جغرافیایی مرکز محدوده مورد نظر تا مرکز جغرافیایی یا عملکردی شهر، محاسبه می­گردد. هر ناحیه که کمترین فاصله را داشته باشد درجه اهمیت بیشتری دارد و هر چه از مرکز شهر دورتر باشد درجه اهمیت کمتری دارد. برای محاسبه فاصله محلات آغاز مرکز متوسط شهر کرمانشاه در محیط GIS محاسبه گردید و در ادامه فاصله هر محله بدست آمده می باشد. براساس جدول شماره )4-9 (و )4-8 (نزدیکترین محله به مرکز شهر 22 بهمن و دورترین محله مسکن می باشد.

 

تحلیل سلسله مراتبی

برای تحلیل توزیع تراکم مطلوب در سطح شهر کرمانشاه با در نظر داشتن معیارها و شاخص­های مورد تصریح، ضروری می باشد ضریب اهمیت تمامی آن­ها مشخص شده و نیز هر گزینه در ارتباط با شاخص­ها وزن­دهی گردد. بدین مقصود معیارها و شاخص­های مربوطه به صورت جداول دودویی و مقایسه زوجی که توسط ساعتی پیشنهاد شده می باشد مورد مقایسه قرار گرفته­اند (جدول شماره 4-10).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه