عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

در نظریه قطب رشد به عنوان برنامه ریزی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ناحیه­ای بر یک قطب در ناحیه تأکید می­گردد و سرمایه­گذاری­های بیشتر، فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی و نیروی کار ماهر و غیرماهر در آن تمرکز می­یابد.

طبق این نظریه زمانی که رشد اقتصادی در یک کانون به وجود آید، این رشد و توسعه در همۀ نقاط ناحیه گسترش می­یابد و همۀ سطوح ناحیه­ای از برنامه ریزی توسعه بهره­مند می­شوند، در حالی که در نواحی جغرافیایی کشورهای جهان سوم، موانع طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی آنچنان زیاد می باشد که نمی­گذارد تأثیرات برنامه ریزی توسعه در همه نقاط ناحیه گسترش یابد و زیرا تنها در قطب معیّن سرمایه­گذاری می­گردد، همه مهاجران روستایی و غیرروستایی به این قطب جذب می­گردند و مهاجران روستایی و غیرماهر می­توانند تنها در بخش غیررسمی محل اشتغال بیابند.

توسعه ی بخش غیررسمی بر اثر فعالیت­های اقتصادی غیررسمی، در سیستم شهری نیز تأثیر می­گذارد، به طوری که شهر بزرگ ناحیه در این سیستم از نظر دارا بودن جمعیت و امکانات با دیگر شهرهای سیستم شهری عدم توازن شدیدی دارد و این امر نیز به نحوی در روابط شهر و روستا اثر می­گذارد، بدین­سان اجرای طرح­های مربوط به قطب رشد در کشورهای جهان سوم به شهرگرایی کمک می­کند و اختلاف میان شهر و روستا و مادرشهرها و شهرهای میانی و کوچک را بیشتر می­سازد (شکوئی، 1380: 469).

 

 

 

2-18- نظریه شهرهای مسلط[1]

در سال 1939 برای اولین بار، عنوان شهر مسلط به وسیله مارک جفرسون جغرافیدان معروف آمریکایی، وارد مبحث جغرافیایی گردید. شهرهای مسلط شهرهایی می باشد که از نظر اندازه جمعیت یا کارکرد بر دیگر شهرهای یک کشور تأثیر می­گذارد، بدیسان که مادرشهرهای ناحیه­ای و شهرهای یک کشور به نحوی تحت تأثیر این شهرها که در ضمن پرجمعیت­ترین شهرها هستند، قرار می­گیرد.

شهر مسلط به شهری گفته می­گردد که حداقل دو برابر دومین شهر یک کشور جمعیت داشته باشد. گاهی این اندازه را تا چهار برابر دومین شهر بالا می­برند. شهر مسلط هم از نظر اندازه جمعیت در میان شهرها بیشترین جمعیت را داراست و هم از نظر کارکرد به عنوان مرکزیت مالی، پولی، اداری، سیاسی، تجاری و فرهنگی بر شرایط و کیفیت زندگی مردم دیگر شهرهای کشورها تأثیر می­گذارد. (شکوئی، 1380: 486).

[1]. Primacy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه