تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– عوامل مؤثر بر تراکم جمعیت در شهرها

مطالعه تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرهای ارزشمند قدیمی نشان می­دهد که تراکم ساختمانی و جمعیتی هر زمین با در نظر داشتن عوامل مختلف شکل گرفته می باشد:

  • تراکم ساختمانی از شکل زمین تبعیت می­کرده می باشد.
  • تراکم ساختمانی کاملاً در ارتباط با مباحث اقتصادی قرار داشته به نحوی که قیمت زمین و احداث بنا در آن تأثیر اساسی داشته می باشد.
  • تراکم ساختمانی از مسایل اقلیمی تأثیر می­پذیرفته می باشد.
  • ویژگی­های متفاوت شهروندان در بخش­های مختلف شهر و در زمان­های مختلف برتراکم ساختمانی مؤثر بوده می باشد (مشهودی، 1380: 125)

 

2-30-1- فضای شهری و تراکم جمعیت

تراکم جمعیت در سیمای شهر و محیط زیست روزانه جمعیت، انعکاس یافته و شرایط بهره­مندی آنها را از فضای شهری به ویژه فضای سبز مشخص می­کند. اختلاف بین تراکم جمعیت شهری برحسب محلات، بیانگر رشد نامساوی ساختمانهای شهری در ارتفاع و به مفهوم دیگر مبین رشد نابرابری عمودی شهرها استکه خود اشتغال و نحوۀ بهره گیری بشر­ها را از فضای شهری نشان می­دهد. در محدودۀ شهرهای بزرگ صنعتی، محلات متراکم، کثیف و چشم­اندازی نازیبا و هوایی آلوده دارد و چه بسا چنین محلاتی در کنار خطوط راه­آهن جایگزین شده­اند، مگر آنکه زمین به اشغال صنایع و واحدهای خدماتی درآمده و سطح تراکم کمی پایین رفته می باشد (فرید، 1368: 217).

تراکم سکونتی نه تنها به انباشتگی و فشردگی فضاها منجر می­گردد بلکه به گونه محلی به امحاءِ بافت­های ویلایی خیلی قدیمی نیز منتهی خواهد گردید (شالین، 1372: 200).

تراکم همیشه گویای بهره­مندی بشر­ها از فضای وسیع و محیط زیست مطلوب جامعه شهری نیست، بلکه ممکن می باشد در محلات شهری متراکم، فضای مناسبی جهت سکونت، استقرار سرویس­های جدید، امکانات و تجهیزات جمعیتی از حیث زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد، اما در محلات شهری با تراکم شهری کم نظیر حلبی­آبادها و زاغه­های پیرامون شهرها از لحاظ شرایط زیست محیطی نامناسب برخوردار بوده و فاقد امکانات یک زندگی سالم در فضای شهری باشد. پس تراکم کم یا زیاد الزماً نشانگر فضای شهری مطلوبی نخواهد بود (بنی فاطمه، 1385: 64).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد