تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی مدرنیسم که بر پایه افراط و تفریط در بهره گیری از تراکم، جدایی کاربری­ها و تأکید بر بهره گیری از اتومبیل شکل گرفته بود، در پایان قرن بیستم با دو مشکل عمده مواجه گردید. بروز معضلات زیست محیطی در مقیاس محلی و جهانی و افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی شهرها، این شرایط در چارچوب فرایند جهانی شدن زمینه­ساز سیاست تراکم­­گرایی با ویژگی­های فوق در سیاستهای شهری اکثر کشورهای جهان بوده می باشد.

با وجود تشویق تراکم­گرایی در کشورهای مختلف، انتقادات وارد بر عدم پذیرش بی­قید و شرط آن به عنوان یک اصل کلی برای تمامی مناطق شهری بدون در نظر داشتن افزایش تراکم در این الگو، واکنشی به توسعه حومه­ای پراکنده می باشد، نه احداث ساختمانهای بلند، افزایش تراکم صرفاً برای افزایش تعداد جمعیت در یک منطقه محدود نیست بلکه روشی می باشد برای گسترش فضاهای باز و دسترسی به فضای سبز می باشد.

هدف افزایش تراکم، سودآوری فضای شهری نیست، بلکه تعادل­بخشی اجتماعی و متنوع­سازی آن می باشد.

دیدگاههای متفاوت ازدحام شهری معتقد هستند تراکم جمعیت در شهرها بایستی تا آستانه­ای ادامه یابد که تجاوز از آن بهره­وری و کارآیی سیستم­های اجتماعی، اقتصادی شهر را مختل نسازد. تعیین نهایی اندازه تراکم شهری بهتر می باشد براساس ملاک­های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی باشند.

نظریه­های توسعه شهری، همگی بر اهمّیت و اولویت عوامل اقتصادی در ظهور، توسعه و گاه افول شهرها دلالت می­کنند. عوامل و متغیرهای اقتصادی، تأثیر عمده در شکل­گیری و فرم شهر، تعیین ویژگی­های کالبدی، اندازه و وسعت شهر دارند. بدین ترتیب تراکم شهرها نیز به گونه عمده تحت تأثیر عوامل اقتصادی تعیین می­شوند و پیش روی متغیرهای اقتصادی شهری نیز، از تراکم و تغییرات آن اثر می­پذیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل و متغیرهای اقتصادی، از دیدگاه­های مختلف بر تراکم اثر می­گذارند، در سطح اقتصاد کلان، درآمد و تولید شهرو تمرکز فعالیت­ها و در سطح اقتصاد خرد، ساختار جمعیتی خانوار، قیمت زمین و مسکن، درآمد خانوار و مالکیت اتومبیل، عواملی­اند که بر تراکم­های شهری اثر می­گذارند و در تعامل با آن نیز اثر می­پذیرند.

تعیین اندازه تراکم بر اثر عوامل اقتصادی مختلفی نظیر کاهش سرانه زمین، افزایش کارایی خدمات عمومی، کاهش هزینه­های احداث راه و شبکه­های آب و برق، کاهش اندازه مصرف سوخت و انرژی در تراکم بالا، افزایش هزینه­های ایجاد و نگهداری تأسیسات زیربنایی در تراکم کم و … می­گردد؛ پس تراکم جمعیت در شهرها از لحاظ اقتصادی اثرات زیادی دارد، این اثرات اغلب به شکل اثرات مثبت از آنها یاد می­گردد انکار نمی­کنیم که تراکم جمعیت از حیث اقتصادی اثرات منفی ندارد اما اثرات منفی آن در مقایسه با اثرات مثبت اهمیت تعیین کننده­ای ندارد. در تعیین تراکم جمعیت برای شهرها بهتر می باشد این عوامل و اثرات مدنظر برنامه­ریزان و مسئولین شهر قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه