شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع بندی

از بررسیهای توجه­های فوق در باب توزیع و تراکم جمعیت در سطح شهری جمع­بندی زیر قابل تأمل و تعمق می باشد. تراکم یکی از مهمترین مشخصه­های فضای شهری می باشد که همواره به عنوان یکی از اصول مبنایی در دیدگاههای اکثر اندیشمندان مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهری مورد توجه قرار گرفته و در اکثر موارد از ملاکهای تمیز سکونتگانهای شهری به شمار آمده می باشد. لیکن اجماع اندکی در مورد برخورد با آن هست که بدون شک شرایط زمانی، مکانی و سیستمی در این مقوله بسیار تأثیرگذار بوده می باشد. از اندازه تراکم جمعیت و چگونگی آن می­توان به فشار جمعیت یک ناحیه بر روی زمین و امکانات آن پی برد. همچنین به عنوان یکی از پایه­های اصلی آمایش فضا و تشکل بافت شهری از اهمیت خاصی در نیل به عدالت اجتماعی و فضای شهری برخوردار می باشد. مطالعه الگوی توزیع و تراکم جمعیت اساسی­ترین نکته در درک جغرافیایی هر سرزمین می باشد.

امکانات و عوامل مساعد طبیعی تأثیر موثری در ظرفیت جمعیت­پذیری مناطق بازی می­کند. اما سیاستهای حاکم ملی می باشد که نحوه بهره­برداری، امکانات سرمایه­گذاری و … را مشخص کرده و مالاً نظم و انسجام منطقی را بین عوامل انسانی و طبیعی منطقه مستقر می­سازد.

اندازه شهر تقسیمات کالبدی شهر و سلسله مراتب آنها را تبیین می­کند و این خود یعنی بهره گیری بهینه از توان­های بالقوه و بالفعل زمین، فضای شهری، توده و فضا؛ یعنی جهت دادن منطقی به توسعۀ شهری چه در درون یا بیرون؛ یعنی بالا رفتن کارایی و تأسیسات و تجهیزات زیرساختی و روساختی شهر همچنین اندازه بهینه شهر نشأت گرفته از ضوابط تراکمی سبب می­گردد تا تعریف حجمی شهر امکان­پذیر گردد، شهر به پیکره­ای موزون دست یابد و معیارها و ضوابط منطقی ساخت و ساز شهری را به کار گیرد و در این حالت شهر در جای جای خود شهر قدیم، شهر جدید، شهر میانی، مناطق پیرامونی و حاشیه­ای به تعادل دست می­یابد.

اجرای بعضی نظریات و طرحهای شهری در کشورهای جهان سوم منجر به شهرگرایی می­شوند. هریک از دیدگاه­ها مطروحه در چارچوب شرایط زمانی و مکانی خود و با در نظر داشتن شرایط محیطی و توان اقتصادی جامعه مربوط، درصدد حل مسائل شهری بوده­اند و در این توجه­ها افراط و تفریط­هایی نیز ملاحظه می­گردد و در نتیجه بدون در نظر داشتن بعد زمانی و مکانی این دیدگاه­ها، بکارگیری آنها دور از خطا نخواهد بود.

شرایط اجتماعی، امکانات محیطی و نظامهای اقتصادی حاکم بر ظهور و اجرایی شدن دیدگاهها مؤثر بوده­اند.

آن چیز که در پایان قرن بیستم با مطرح شدن دیدگاههای پست مدرنیستی و توسعه پایدار شهری، رخ داد همگرایی دیدگاههای مختلف بر محور ساماندهی توسعه شهری بر سه محور تراکم، اختلاط کاربریها و تأکید بر کاهش بهره گیری از اتومبیل در حمل و نقل شهری بود. این سه محور در نگرشهای کلان، الگوی شهر فشرده، شهر پایدار و در توجه محله­ای با عنوان شهرسازی جدید در الگوهای توسعه در حال گذر و محلات سنتی نو، نمود کالبدی خود را عرضه کردند.

پایه­ها و مبانی چنین تفکری را می­توان در افزایش مداوم جمعیت شهری جهان و ناکارآمدی الگوهای شهرسازی مدرنیسم در فراهم کردن محیط­های مسکونی مناسب برای جمعیت در حال افزایش جستجو نمود. الگوی مدرنیسم که بر پایه افراط و تفریط در بهره گیری از تراکم، جدایی کاربری­ها و تأکید بر بهره گیری از اتومبیل شکل گرفته بود، در پایان قرن بیستم با دو مشکل عمده مواجه گردید. بروز معضلات زیست محیطی در مقیاس محلی و جهانی و افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی شهرها، این شرایط در چارچوب فرایند جهانی شدن زمینه­ساز سیاست تراکم­­گرایی با ویژگی­های فوق در سیاستهای شهری اکثر کشورهای جهان بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد