عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

روش­های کنترل تراکم[1]

«سیستم اندازه­گیری شدت بهره گیری از زمین»، (LUI) و تحقق یافتن تراکم­های خالص و ناخالص پیشنهادی طرح­های شهری در مناطق گوناگون شهر نیازمند ابزار و روش­های می­باشد که در ادبیات شهرسازی به آنها اصطلاحاً «روش­های کنترل تراکم» گفته می­گردد. با بهره گیری از تکنیک­ها (که در مقایسه با مفهوم تجریدی «تراکم» مفاهیم نظیر سطح زیربنا و سطح اشغال … می­باشند) می­توان تحولات جمعیتی بخش­های مختلف شهر را در جهت نیل به تراکم­های معینی کنترل و هدایت نمود.

بهره گیری از روش کنترل تراکم در تمام کشورها به یک شکل نمی­باشد. بعضی کشورها مانند ایران صرفاً از تعداد محدودی از این روش­ها نظیر «ضریب سطح زیربنا»[2] (که در ایران از آن با تراکم ساختمانی نام برده می­گردد) و ضریب سطح اشغال ساختمان»[3] بهره گیری می­گردد، در حالی که در تعدادی از کشورها سیستم جامعی از «سیستم اندازه­گیری شدت بهره گیری از زمین»[4] یا به اختصار روش LUI می­باشدکه به صورت گسترده در ایالات متحده به کار می­رود (عزیزی،1388:39).

 

2-37- قاعدۀ «تراکم اندازه»

یکی از پژوهش­های برجسته در زمینۀ مسئله تراکم شهری، مطالعه­ای می باشد که توسط «بست»[5] «جونز»[6] و «راجز»[7] در مورد شهرهای انگلستان صورت پذیرفته می باشد. پژوهش­های «بست» در دهۀ 1950 آغاز می­گردد. تحقیقات مزبور در مورد اندازه نواحی شهری و کاربری متشکلۀ آن در شهرهای انگلستان و ولز انجام گرفته بود. در مطالعه قاعدۀ «تراکم – اندازه» بست به جای بهره گیری از مفهوم تراکم از مفهوم «تأمین زمین»[8] در مدل­سازی بهره گیری کرده می باشد. در حالی که معمولاً از مفهوم تراکم به صورت نفر در هکتار بهره گیری می­گردد. لیکن ثابت گردیده می باشد که برای مقاصد برنامه ریزی بهره گیری از معکوس همان عدد ساده­تر و راحت­تر می­باشد. شاخص «هکتار برای هزار نفر») به این شکل به دست می­آید راهکاری را ارائه می­کند که از آن طریق امکان مقایسۀکاربری­های مختلف زمین در شهرهای گوناگون فراهم می­گردد. شاخص مزبور را به جای تراکم «زمین آماده» می نامند که به مفهوم اندازه زمین موجود برای هر هزار نفر سکنه می باشد (Best, R. H. et al., 1974: 201).

بست و همکارانش براساس مطالعۀ فوق قاعده تراکم – اندازه را نتیجه­گیری کردند براساس نظر آنها می­توان قاعده تراکم اندازه را چنین تعریف نمود: به موازات افزایش اندازۀ جمعیت شهر، به اندازه تراکم نیز افزوده می­گردد، آهنگ افزایش تراکم کمتر از آهنگ افزایش اندازۀ جمعیت می­باشد.

[1]. Density Contor Techniques

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Floor Area Ratio

[3]. Building Coverage

[4]. Land use intensity measurement system

[5]. Best

[6]. Jones

[7]. Rogers

[8]. Land Provision

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد