تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

«کلارک» با مطالعه­ای در تغییر تراکم جمعیت در فاصله زمانی 40 ساله انجام داده می باشد به این نتایج دست یافته می باشد.

رشد اراضی شهرها همراه با کاهش مداوم درجه تراکم در نتیجه نافشردگی جمعیت شهری می باشد و کاهش محسوس تراکم از مرکز به پیرامون لمس شدنی می باشد. بخش مرکزی گرچه از پرتراکم­ترین محلات شهری می باشد اما به هنگامی که لبریز از جمعیت گردید و حالت خفقان پیدا نمود چاره­ای غیر از انتقال بخشی از جمعیت را به محلات پیرامون خود ندارد (خمر، 1385: 230-229).

مثنوی[1] چهار شهرک را با در نظر داشتن ویژگی­های تراکم، پراکندگی، کاربری مختلط و کاربری یکنواخت مورد مطالعه قرار داده و نتایج زیر را به دست آورده می باشد.

  • از نظر شرایط زندگی، محیط­های یکنواخت، وضعیت بهتری نسبت به محیط­های غیریکنواخت دارند.
  • به لحاظ محیط زیست، محیط­های کم تراکم به علت وجود فضای سبز، فضای باز و پارک­ها کیفیت بهتری را ارائه می­دهند.
  • در محیط­های فشرده، اتکا بر بهره گیری از سیستم­های پیاده و در محیط­های کم تراکم، بهره گیری از اتومبیل در اولویت می باشد.
  • از بُعد رضایت­مندی، تفاوت معناداری بین چهار محیط فوق وجود ندارد.

براساس این پژوهش در شهر فشرده در مقایسه با شهر متراکم، بهره گیری از اتومبیل شخصی تا 70 درصد و سفرهای غیرکاری تا 75 درصد کاهش می­یابد (پورمحمدی، قربانی، 1382: 103).

اکبرزاده (1381)، به مطالعه ارزشمندی با عنوان «شاخص ازدحام جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان مازندران» پرداخته می باشد. با این توصیف نواحی پر ازدحام موجود در شهرها منطبق بر نواحی خواهد بود که ساکنان آنها از گروههای کم درآمد جامعه هستند و در عین حال خانواده­های پرجمعیتی هستند که در واحدهای مسکونی با حداقل زیربنا ساکن گردیده­اند.

قربانی (1384)، در مقاله­ای با عنوان تحلیل پراکنش تراکم جمعیتی شهر تبریز با بهره گیری از روش حوزه­بندی آماری پرداخت و به مدل­هایی برای برآورد توسعه کالبدی شهرو نیز طبقه­بندی تراکم­های شهری به طریق علمی دست یافته می باشد.

باستانی و وارثی (1386)، به مطالعه اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت شهر اصفهان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شهر اصفهان جمعیت متعادل پراکنده نشده می باشد و طی دوره­های (1373 تا 1378) نامتعادل، بوده می باشد و از سال (1378 تا 1383) این طریقه متعادل­تر شده می باشد؛ و توزیع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان نامتوازن می باشد و روی مهاجرت های درون شهر تأثیر دارد.

وارثی و زنگی آبادی (1387)، در مقاله­ای با عنوان مطالعه آثار توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت و به نحوه توزیع خدمات شهری بر پایه عدالت اجتماعی در شهر زاهدان پرداخته و به این نتیجه دست یافته اند که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مهاجرتها و جابه­جایی­های درون شهری، توزیع خدمات شهری می باشد.اگرتوزیع خدماتی شهری متناسب با نیازهای مناطق، کاربری های توزیع شده و فضاهای شهری مورد بهره گیری شهروندان نباشد خود می تواند باعث افزایش جمعیت در مناطق دیگر گردد که این مسئله نه تنها به نفع شهروندان نخواهد بود، بلکه باعث می گردد بعضی از شهروندان نیز از توزیع خدمات شهری مناسب برخوردار نگردند.

[1]. Masnavi

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه