تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم

هزینه حمل و نقل، مالکیت اتومبیل و سایر متغیرهایی که اهمیت مکان مسکن را در پهنه شهر تعیین می­کنند، مانند عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین تراکم­های شهری­اند. با افزایش مالکیت اتومبیل و سهولت رفت و آمد در پهنه شهر، تراکم کاهش می­یابد. در حقیقت این متغیر از دو سو با تراکم ارتباط دارد. نخست آنکه نرخ بالای مالکیت اتومبیل، آمد و گردید در فاصله­های بیشتر را تسهیل می­کند. حومه­نشینی شهری در کشورهای توسعه یافته، حاصل نرخ بالای مالکیت اتومبیل می باشد. از سوی دیگر درآمد بالاتر، نرخ مالکیت اتومبیل را افزایش داده و خود انگیزه دیگری برای کاهش تراکم شهری می­گردد (منبع قبلی: 113).

 

2-31-5- هزینه خدمات شهری و تراکم

طرفداران همگرایی شهری بر کاهش هزینه­های سرانه ساخت و بهره­برداری از زیرساخت­ها، یا تراکم­های زیاد، تأکید دارند. در مورد تراکم­های مسکونی در ارتفاع این کاهش در هزینه سرانه خدمات شهری، همراه با افزایش هزینه ساخت در ساختمان­های بلندمرتبه می باشد، به گونه­ای که اثر خالص آنها (جمع این دو برایند) افزایش هزینه شهری در تراکم بالاست (منبع قبلی: 114).

 

2-31-6- مباشران توسعه شهری و تراکم

توسعه شهر، فرایندی درازمدت می باشد که از فعالیت­های اقتصادی تأثیر می­پذیرد و همچنین بر آن فعالیت­ها اثرگذار می باشد. توسعه شهرها به معنای توسعه کالبدی و نیز رشد و بالندگی اقتصادی و اجتماعی آنها، حاصل کوشش و فعالیت­های مباشران ساخت و عمران در شهر می باشد؛ که مباشران شامل گروههایی می باشد که در جدول (2-8) مشخص شده و عوامل مؤثر بر تعیین تراکم­های شهری را برحسب انواع شاخص­های سیاستی و تحلیلی و نیز برحسب اندازه تأثیر واقعی و مورد انتظار در جدول (2-7) اختصار شده می باشد (منبع قبلی: 115).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه