عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل عملیاتی برندسازی کارفرما

اوریک[1](2008) هشت گام برای توسعه‌ی یک برند کارفرمای جذاب ارائه می‌دهد:

گام اول. ایجاد کمیته‌ای برای ایجاد برند کارفرما: تمام اعضا بایستی دایماً در کوشش و درگیری باشند تا پیوستگی فرایند حفظ گردد.

گام دوم. شاختن آرزوهای کارکنان: اعضای کمیته به مقصود جذب و حفظ بهترین کارکنان، بایستی مانند آنان فکر کنند.

گام سوم: ارزیابی کردن اندازه جذابیت فعلی: اعضای کمیته بایستی جذابیت برند فعلی کارفرما را تشخیص دهند تا راه بهبود آن را بیابند و باعث جذب و حفظ بهترین کارکنان گردند.

گام چهارم. مشخص کردن ویژگی‌های منحصر به فرد کارفرما: این کار موجب خاص شدن برند کارفرما می گردد و کمک شایان توجه‌ای به جذابیت برند کارفرما می کند.

گام پنجم. شناسایی تصویر مناسب از برند کارفرما: اعضای کمیته مطابق مراحل پیش می‌دانند که چه کسی مشتری برای برند کارفرمایشان می باشد و اینک بایستی جذابیت برند کارفرما ارائه یابد.

گام ششم. توسعه‌ی پیامی که توسط برند منتقل می گردد: سازمان نباید صرفاً بر روی بازاریابی پیام تمرکز کند؛ سازمان نباید شغل‌هایش را بفروشد بلکه پیام نیر بایستی نیازهایی باشد که در سازمان ارضا می گردد. برای اثربخش ساختن پیام قابل انتقال از برند کارفرما، این پیام می‌بایست معتبر و مبنی بر واقعیت، سازگار و غالباً در سازمان رخ دهد.

گام هفتم. ایجاد مجاری بازاریابی. برای رساندن پیام برند کارفرما بایستی مجاری و راهی را انتخاب نمود. این مجاری می‌بایست قابلیت رساندن پیام به تعداد مناسبی از گروه هدف باشد.

گام هشتم. ارزیابی پیام منتقل شده‌ی برند کارفرما: پس از ایجاد پیام(تصویر) برند کارفرما و شناسایی مجاری برای بازاریابی آن، نوبت به شناسایی روش‌هایی برای ارزیابی آن می‌رسد که آیا پیام برند تأثیری بر تصویر ایجاد شده در اذهان کارکنان باقوه و فعلی داشته می باشد یا خیر.

پیش‌تر تصریح گردید که برندسازی کارفرما عبارت می باشد از عملیاتی که باعث ارائه تصویری در درون و برون سازمان می گردد این تصویر که بیانگر ویژگی‌های آن به عنوان کارفرما می باشد. برند سازی کارفرما در سه مرحله انجام می گردد. این سه مرحله عبارت می باشد از:

مرحله‌ی اول: مرحله‌ی اول از برند سازی کارفرما شناسایی ارزش‌های مشخصی از سازمان می باشد. این ارزش‌ها می‌بایست برای کارکنان فعلی و بالقوه جذاب و ارزشمند باشد(لی‌ونس[2]، 2007)؛ در واقع پیامی که از این مرحله بایستی به کارکنان فعلی و بالقوه برسد بایستی قابل درک و ارزش‌مند باشد. این ارزش‌ها در واقع آن دسته از ابعادی از سازمان هستند که برای گروه هدف که همان کارکنان بالقوه و فعلی می باشد، جذابیت دارد. به مجموعه‌ی ارزش‌های شناسایی شده از این مرحله ارزش پیشنهادی[3] گویند(لی‌ونس[4]، 2007) و در این‌جا ارزش پیشنهادی کارفرما نامیده می گردد.

مرحله‌ی دوم: پس از ایجاد ارزش پیشنهادی کارفرما که مجموعه‌ای از ارزش‌های جذاب از سازمان می باشد، می‌بایست به مقصود جذب نیروی کار هدف، بازرایابی برای این ارزش‌ها انجام داد(لی‌ونس، 2007).

مرحله‌ی سوم: در این‌جا بحث بازاریابی داخلی مطرح می گردد. همان گونه که در بحث مربوط به بازاریابی داخلی از آن صحبت گردید، سازمان بایستی به ارزش پیشنهادی داده شده وفادار باشد(لی‌ونس، 2007). سازمان کارکنانی دارد که برای خود انتظاراتی متأثر از ارزش پیشنهادی به وجودآورده‌اند. این انتظارات در واقع قرارداد روانشناختی را تشکیل می‌دهند و عدم انطباق این انتظارات با واقعیت‌ها عدم وفاداری و حتی خروج کارکنان را منجر می گردد. به مرحله آخر برندسازی کارفرما برندسازی داخلی نیز می‌گویند.

سه مرحله‌ی تصریح شده از برندسازی کارفرما لزوماً خطی و به ترتیب مراحل اول تا سوم انجام نمی‌شوند. ممکن می باشد سازمان پس از فرهنگ‌سازی و معقول سازی انتظارات بین کارکنان و سازمان، به سراغ ایجاد ارزش پیشنهادی برای بیرون سازمان برود؛ به بیانی دیگر در این‌جا سازمان آغاز ارزش پیشنهادی کارفرما را شناسایی کرده و آن را برای کارکنان فعلی خود به اجرا در آورده می باشد؛ و پس از نهادینه‌سازی آن و ایجاد فرهنگ مناسب آن را به جامعه عرضه داشته می باشد. این پژوهش بر شناسایی ارزش پیشنهادی کارفرما از نگاه برون سازمانی(کارکنن بالقوه)و شناسایی روش‌های مطلوب برای بازاریابی آن تأکید دارد.

[1] Orrick

[2] Lievens

[3] Value Proposition

[4] Lievens

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد