تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فضای شهری

هر فضای شهری در بر گیرنده ی چهار عنصر اساسی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

– ساکنان: که در فضای شهری بر حسب عواملی نظیر جنس،سن و جایگاه اجتماعی، نوع انتقال و… تقسیم می گردند. چنین تقسیم بندی سبب ارتباط ی متقابل ساکن و عابر می گردد، شدت این ارتباط و ماهیت آن خمیر مایه ی حیات شهری خواهد گردید.

– عناصر بشر ساخت: این عناصر از دو دسته عناصر کالبدی و عناصر فعالیتی تشکیل می گردد که عناصر فعالیتی باعث تحقق علمی یا فعالیتی در فضای شهری می گردند.

– روابط: بیانگر ارتباطی می باشد که می تواند میان عناصر با یکدیگر یا افراد با یکدیگر و یا میان افراد و عناصر در مکانی ثابت یا متحرک در زمان مشخص مستقر می گردد.

– زمان: مدام در حال تغییر می باشد. زمان عنصری می باشد که باعث تفاوت فعالیتها در یک مکان    می گردد، بهره گیری از فضا به شدت تابع زمان می باشد(حبیبی، مقصودی،1381: 107).

فضای شهری صحنه ای می باشد که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می گردد و در این فضا فرصت هایی هست که بعضی مرزهای اجتماعی شکسته شده و برخورد های از پیش تدوین نیافته اتفاق افتاده و افراد در یک محیط اجتماعی جدی باهم ارتباط مستقر کنند. فضای شهری نتیجه اندیشه اجتماعی می باشد و بیش از آن که به وجود آمدن آن تحت تاثیر مسایل اقلیمی، فنی یا کالبدی باشد متأثر از تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی مردم آن جامعه می باشد که بر اثر نیروی این تعاملات اجتماعی شکل   می گیرد(ستارزاده و همکاران،1289: 182). از این رو فضای شهری، شکلی از اشکال فضایی می باشد که به گونه اتفاقی سازمان نیافته و دارای ساخت می باشد ماهیت این اشکال فضایی را بایستی به عنوان اشکال فرهنگی تلقی نمود و در نتیجه این اشکال نوعی اظهار ایدئولوژی می باشد.

در واقع فضاهای شهری شامل طیفی وسیعی از انواع فضاهای عمومی و خصوصی می باشند. به بیانی دیگر هر فعالیت و رفتار حریم و قلمرو خاص خود را داراست و متقابلا هر فضا نیز دارای حرمت و حریم خود می باشند. فضاهای موجود در شهر را به لحاظ نحوه بهره گیری از آنها به سه دسته کلی می توان تقسیم بندی نمود:

الف) فضاهای خصوصی: آن بخش از فضاهای شهری که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت تصرف یا تملک قرار گرفته و مورد بهره گیری  قرار میگیرد. فضاهایی زیرا خانه های مسکونی،   حیاط ها و باغ های خصوصی از آن جمله اند.

ب) فضاهای نیمه خصوصی یا نیمه عمومی: آن دسته از فضاهای موجود در شهر که به علت محدودیت درهدف و کاربری ها، توسط گروهی خاص از افراد مورد بهره گیری قرار می گیرند، فضاهایی زیرا مجتمعهای مسکونی و محوطه های آنان، ورزشگاهها و نمایشگاهها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه