تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

پیر ژرژ[1] معتقد می باشد فضای جغرافیایی بر حسب ارتباط ای که با نوع فعالیت انسانها و شرایط زندگی آنها مستقر می کند طبقه بندی می گردد. وی معتقد می باشد فضا در واقع یک داده نسبی می باشد که از سویی در ارتباط  با کل جامعه و از دیگر سو در ارتباط با گروههای مختلف اجتماعی مورد توجه قرار    می گیرد. اما به غیر از در جوامع ابتدایی که در محیطهای تقریبا بسته ای زندگی می کنند و بخش های ناچیزی از فضای سیاره ی زمین را اشغال می کنند. فضا به عنوان پایگاه استقرار و مکانیابی گروه انسانها به گونه های مختلف طرح می گردد. بدیهی می باشد هر قدر اقتصاد جامعه ای پیچیده تر باشد، به همان اندازه ارتباط ی آن جامعه با فضا نیز پیچیده تر خواهد بود، چرا  که به تبع نوع فعالیت انسانها روی فضا، کیفیت ارتباط و اشغال فضا نیز متنوع خواهد بود(فرید،1380: 20). از نظر رژه برنه[2] فضای جغرافیایی عبارت از وسعت زمینی می باشد که بوسیله جامعه به مقصود باز تولید مورد بهره گیری و عمران قرار می گیرد و در مفهوم وسیع از این فضا تنها به لحاظ تغذیه و سکونت انسانها بهره گیری و بهره برداری نمی گردد،بلکه همه عملکردهای اجتماعی با تمام پیچیدگی ها در پهنه آن مورد آزمون قرار می گیرد. فضای جغرافیایی دو وجهی می باشد: از سویی سیستم ارنباطی می باشد و از دیگر سو تولید اجتماعی سازمان یافته و یکی از نتایج فعالیت اجتماعی می باشد و مواریث تاریخی و ماندگاریهای طبیعی و حتی ساختاری را در بطن خود دارد. به باور برنه فضا تولید اجتماعی می باشد، فضای جغرافیایی، برابر با محیط، بویژه محیط زیست و جایگاه فعالیتهای اجتماعی می باشد. در این مورد برونه تا حدی پیش می رود که می گوید فضا در همه حال تولید اجتماعی می باشد حتی اگر به محل سکنای فردی اختصاص داده گردد. رژه برنه با چنین برداشتی به اندیشه ی مانوئل کاستل نویسنده ی کتاب معروف “مساله شهری” که در آن فضا را تولید اجتماعی در ارتباط با سایر عوامل مادی می داند، نزدیک می گردد(فرید،1380: 33). در واقع فضای جغرافیایی فضایی می باشد متمایز  و هر عنصر از فضا و هر شکلی از مناظر، بر اساس محلی که اشغال می کنند و بر حسب مؤلفه هایی که بر تحول این مناظر نظارت خود را اعمال می دارند، نمودی یگانه می باشد که هیچگاه، نه در هیچ زمانی دیگر و نه به وضعی مشابه در مکانی دیگر پیدا نمود نمی گردد(دلفوس،1369: 14 و 13).

[1]. Pierre George

[2] . Roger Brunet

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد