عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهر نشین را به شدت افزایش داد و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل نمود. اگرچه شهر و شهرنشینی خود یکی از مهمترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی واقتصادی به شمار می رود، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان گردد. نابرابری های اجتماعی قبل از هر چیز در معیارهای زندگی بازتاب میشود و به نوبه ی خود با مفهوم فرصت ها و کیفیت زندگی ارتباط دارد. گسترش نامتقارن کیفیت زندگی یکی از مهم ترین ابزارها برای پی بردن به وجود نابرابری های اجتماعی در هر جامعه می باشد. به این دلیل از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری بهره گیری از فضاها و توزیع مناسب و به تعبیری کامل تر عدالت فضایی می باشد. در این راستا تسهیلات و خدمات شهری مانند عوامل مؤثر و مفیدی هستند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و در نظر داشتن شایستگی افراد می توانند با برقراری ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را مستقر نمایند. در واقع تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1- مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی

2-1-1- فضا

ریشه ی کلمه ی فضا “Espace” از کلمه ی لاتین “Spatiun” می باشد و به وسعت گسترده ای اطلاق می گردد که با داشتن سه بعد می تواند اشیاء را در برگیرد. فضا می تواند با چهار بعد هم مطرح گردد که بعد چهارم آن زمین می باشد. در اظهار علمی و فلسفی فضا معادل کلمه ی مکان یا نقطه ای گرفته شده که با بخش های پیرامونی خود مشخص می گردد و در قلمرو فلسفه، فضا محیط همگون و نامحدودی می باشد که در آن اشیاء محسوس جایگزین شده می باشد و از نظر لایپ نیتز و کانت فضا ادراک شدنی و غیر قابل تقسیم می باشد و مفهوم فضا با وسعت “Etendue” که بی نهایت تقسیم شدنی می باشد یکی نمی باشد(فرید،1380: 9). در رویکرد ژئوپلیتیکی، مفهوم فضا شامل سرزمین هایی می باشد که بشر توانسته در آنجا سکونت گزیند یا به گونه ای در آن دخل و تصرف کند. فضا صحنه نمایش پدیده های گوناگونی می باشد که در آن ترکیب و تلفیق این پدیده ها به شکلهای گوناگون، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارند(جوان و عبداللهی،1387: 137). افلاطون فیلسوف بزرگ یونان باستان فضا را واقعیتی مستقل نمی داند و از نظر وی آن چه  که فضا را به وجود می آورد روابط بین اشیایی می باشد که در یک مکان مستقر گردیده اند(شولتز،1353: 175). مانوئل کاستل[1] در تعریف فضا می نویسد: فضا یک تولید مادی در ارتباط با سایر عوامل مادی می باشد. عده ای می گویند فضا یک تولید ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی می باشد نه مادی. از نظر جغرافیدانان رادیکال، عامل تولید و روابط تولیدی، اساس سازمان فضایی محسوب        می گردد.

[1] . M. Castells

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه