عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری یک مفهوم می باشد که در سالهای اخیر تولید شده می باشد اگرچه مقدار زیادی از آن به قرن بیستم مربوط می گردد اما قدمت آن به فیلسوفانی زیرا ارسطو بر می گردد که در مورد “زندگی خوب” و “خوب زندگی کردن”  نوشته می باشد. کیفیت زندگی در واقع رضایت فرد از زندگی می باشد(Ei din & others,2012: 2) به گونه کلی هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی شهری اصلاح و تکامل مفهوم توسعه ی صرف کمی به توسعه ی پایدار شهری بوده می باشد مطالعات اولیه ر مورد کیفیت زندگی شهری در شهرها و کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال صنعتی شدن جدید از دهه ی 1970 به بعد مورد توجه جدی قرار گرفته می باشد.

اصولا کیفیت زندگی شهری واژه ای پیچیده، چند بعدی و کیفی در ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت، در یک مقیاس جغرافیایی خاص می باشد که هم متکی به شاخص های ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخص های عینی یا کمی می باشد. مفهوم کیفیت زندگی شهری را می توان در یک برداشت جامع و کلی به صورت زیر تعریف نمود: کیفیت زندگی شهری دربرگیرنده ی ابعادی روانی می باشد که شاخصهایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر می گیرد. در بعضی موارد رضایت اجتماعی نیز نامیده       می گردد. همچنین ابعادی محیطی که در برگیرنده ی سنجه هایی همچون مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی می باشد. جنبه های دیگر در بر گیرنده ی در نظر داشتن فرصتهای اجتماعی، امیدهای اشتغال، ثروت و اوقات فراغت می باشد(کوکبی و دیگران،1384: 8و9). بدیهی می باشد که درک  کیفیت زندگی شهری تنها با مطالعه یک بعد امکانپذیر نیست بلکه از طریق ارتباط بین ابعاد مختلف شهری می توان مفهوم آن را استنباط نمود. بر اساس مطالعه ادبیات، می توان از هفت بعد اصلی که منجر به تحقق بخشیدن به کیفیت زندگی شهری می گردد نام برد که عبارتند از: کیفیت محیط زندگی شهری، کیفیت فیزیکی زندگی شهری، تحرک کیفیت زندگی شهری، کیفیت اجتماعی زندگی شهری، کیفیت روانی زندگی شهری، کیفیت اقتصادی زندگی شهری و کیفیت سیاسی زندگی شهری(Ei din & others,2012: 4) شهر به عنوان بستر زیست بشر شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی می باشد که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چندبعدی و پیچیده می باشد که از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته می باشد(فرجی ملائی و دیگران،1389: 1).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه