عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تسهیلات و خدمات عمومی شهری

خدمات عمومی به گونه کلی به عنوان فعالیتهای اقتصادی که منفعت عمومی دارند و در ابتکار اقدام نهادهای عمومی هستند، تعریف میشود. بنیاد نهادن و راه انداختن آنها زیر نظر نهادهای عمومی می باشد، اگر چه طرفداری و نگهداری از خدمات عمومی برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی هم واگذار می گردد(Cho,2003: 39-40). خدمات عمومی بایستی صرف نظر از بعد مکانی آن، محدودیتها و منابع مالی یا توانایی فیزیکی افراد، به آسانی در دسترس آنها قرار گیرد(Kaphle,2006: 2 ). خدمات شهری بخش و سطحی از خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی می باشد که در چارچوب نظام سلسله مراتبی مراکز شهری-روستایی، نیازهای عمومی و اجتماعی را برآورده می سازد که مقیاس آن متضمن حد معینی از پیچیدگی و تنوع می باشد و در یک واحد نسبتا مستقل و واحد سیاسی تصمیم گیرنده، به مقصود توسعه و رفاه زندگی شهرنشینی و نیز حل مسائل زندگی شهرنشینی ارائه می گردد. اهمیت خدمات شهری در تحقق اهدافی که دنبال می کنند نهفته می باشد. این اهداف عبارتند از:

– تأمین بهداشت شهر

– تأمین امکانات و تسهیلات اجتماعی ،رفاهی و فرهنگی

– کمک به توسعه اقتصادی(جاجرمی،1379: 75).

خدمات شهری  به عنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و نیاز شهروندان و عامل اصلی تداوم حیات شهری می باشد که بدون آن حیات شهری از فعالیت باز می ماند. در واقع برنامه ریزی زیرساختهای خدماتی شهر در بافتهای شهری به دو عامل اساسی، ایجاد شیوه های مناسب دسترسی به زیرساختها و افزایش قابلیت دسترسی و همچنین به طراحی و تهیۀ نقشه های پایه بزرگ مقیاس برای برنامه ریزی تأسیسات خدماتی شهر بستگی دارد(Saxena,2001: 1). اساساً برنامه ریزی برای زیرساختها و تأسیسات خدماتی به ملاحظات ذیل نیازمند می باشد:

-1  سیاستهای کلان دولت 2- نظم و ترتیب سازمانها 3 – چارچوبهای قانونی و نظم دهنده در شکل مقررات منطقه بندی 4- سیستمهای ساده انعطاف پذیر برای راحتی اجرا 5- اطلاعات فضایی و ابزارهای بازبینی 6- پشتیبانی مالی برای طرح ها  -7 رویکردهای مشارکتی(Toutain,2006: 78 & Gopiprasad).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه