تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه عدالت و لیبرال سیاسی رالز را نمی توان از هم جدا دانست بلکه، لیبرالیسم سیاسی شکل پیراسته نظریه عدالت می باشد که با تکمیل شدن نظریه عدالت رفته رفته همراه با دگرگون شدن بعضی مضامین، به دست آمده می باشد. به هر رو دیدگاه رالز در زمینه لیبرالیسم سیاسی در سنجش با نظریه عدالت دستخوش دگرگونیهایی شده می باشد. در واقع رالز با انتشار لیبرالیسم سیاسی از بشر فلسفی به شخص شهروند، از فلسفه به فرهنگ، از جهان شمولی به اروپا یا امریکا محوری، از تئوری پردازی انتزاعی به اقدام سیاسی، از حقیقت سالاری به قابلیت عملیاتی و از عدالت صرف به هر قیمت به ثبات سیاسی پایدار گرایش پیدا نمود(نصری،1382: 46). همچنین در مکتب جغرافیایی لیبرال در سال 1978 کتاب” جغرافیای انسانی: رهیافت رفاه” اثر دیوید اسمیت منتشر گردید که در آن شاخصهای رفاه و تحلیل عدالت اجتماعی مطالعه شده بود و در سال 1994 اثر ارزشمند دیوید اسمیت با عنوان “جغرافیا و عدالت اجتماعی” فصل تازه ای را در علم جغرافیا می گشاید و در این اثر چنین آمده می باشد: جغرافیا بایستی در نظریه و اقدام با عدالت اجتماعی پیوند بخورد. جغرافیا بدون عدالت اجتماعی، فاقد آن قدرت و توانی خواهد بود که بتواند در مطلوبیت بخشی به زندگی انسانی توفیق یابد. حتی دموکراسی واقعی زمانی امکانپذیر می باشد که با عدالت اجتماعی همراه باشد(شکویی،1378: 141و142) به طورکلى پیروان مکتب لیبرالیسم به عدالت اجتماعى بیشتر به عنوان وسیله اى براى” حفظ وضع موجود”مى نگرند و نه به عنوان یک فضیلت اخلاقى و یک وظیفه انسانى. همچنین در نظر داشتن بحث “توزیع عادلانه “بیش از “شیوه تولید عادلانه ” در آثارشان مشهود می باشد. در این بین کانت بر آن بود که همه مفاهیم اخلاقی مبتنی بر مقولات عقلی پیشینی هستند. بشر موجودی آزاد می باشد که اعمالش به وسیله اهدافی که آزادانه انتخاب می کند تعیین می شوند. پس قانون عادلانه در شرایطی تحقق می یابد که همه اعضای جامعه واجد حداکثر آزادی از انقیاد به اراده خودسرانه دیگران باشند. کانت عدالت را آن می داند که اعمال هر کس طبق اصلی که خود او می خواهد برای همه انسانها الزام آور باشد، تعیین شده باشد یا عدالت را عبارت      می داند از حفظ کرامت بشر، حال آنکه هگل معتقد می باشد آن چیز که دولت بگوید و بپسندد، عین حق و عدالت می باشد(اخوان کاظمی،1379: 72).   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه