تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت اجتماعی و لیبرالیسم

لیبرالیسم مفهومی سیاسی می باشد که ریشه در فلسفه غرب دارد که متفکران نامداری زیرا جان رالز، دیوید اسمیت[1]، جان لاک[2]، منتسکیو[3]، کانت[4]، جان استوارت میل[5] وغیره پرچمدار آن بوده اند. در خصوص عدالت در لیبرالیسم، بیشتر به جنبه های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی نابرابری تأکید دارند و عدالت اجتماعی را امری واجب برای دست یابی به تعادل مطرح می کنند. بعضی از پژوهشگران به مسئله ی برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و کوشش کرده اند تا با در نظر داشتن بافت فیزیکی شهر، سازوکار پیدایش نابرابری ها را توجیه کنند. این دیدگاه بر پایه ی مکتب شیکاگو، صحنه ی شهری را مکان تنازع بقا و جای گیری مناسب تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند(piran,2001: 33).

مهمترین نظریه عدالت اجتماعی بیش از 50 سال گذشته توسط جان رالز در 1971 توسعه یافته می باشد. با چاپ کتاب «نظریه عدالت» توسط جان رالز، استاد دانشگاه هاروارد، گروهی آن را “بالاترین معیار لیبرالیزم” دانستند و یکی از پنج کتاب مهم سال 1972 آمریکا به شمار آوردند. جان رالز در این کتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف یا عدالت و انصاف» می‏نامد. او با الهام از اندیشه‏های کانت، اخلاقیات را در دل لیبرالیسم جای می‏دهد. در واقع  نظریه رالز یک نظریه قرارداد اجتماعی می باشد که در آن در خصوص اینکه افراد تحت چه شرایطی به شکل یک جامعه برای حفاظت از منافع و تأمین نیازهایشان گرد هم آمده اند بحث شده می باشد. رالز روی دو اصل محوری که منجر به ایجاد جامعه ای منظم تر می گردد تاکید می کند(King,2012: 465).

اصل اول: اصل آزادی که حاکم بر آزادی های پایه ای و اساسی می باشد، با این مفهوم که همه افراد جامعه بایستی حقی برابر نسبت به آزادی های اساسی (آزادی اظهار، حق رأی) داشته باشند.

اصل دوم: اصل نابرابری که حاکم بر خواسته های اولیه اجتماعی- اقتصادی می باشد. در تفهیم این اصل، رالز اظهار می کند که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، بایستی به گونه ای باشد که اولاً بیش ترین نفع را برای افراد محروم جامعه در پی داشته باشد،ثانیاً همه افراد جامعه در زمینه فرصت های شغلی بایستی دارای شرایط برابر قرارگیرند. به این معنی که بایستی همه منابع اولیه اجتماعی(درآمد، ثروت، آموزش، فرصت ها شغلی) در میان افراد جامعه توزیع گردد. بر این اساس، مفهوم عدالت اجتماعی مورد نظر رالز مبتنی بر عدالت توزیعی می باشد که نحوه ی تکوین ساختار جامعه ای مطلوب و عادلانه را توصیف می کند. (Ernesto M.Serote, 2008: 4). جوهر اندیشه رالز عدالت به عنوان انصاف می باشد که با تاکیدات متفاوت در آثار او آمده می باشد. به گونه اختصار انصاف به روش اخلاقی، رسیدن به اصول عدالت و عدالت به نتایج حاصله از تصمیم گیری منصفانه مربوط می گردد(بشریه،1376: 37).

[1] . David Smith

[2] . John Locke

[3] . Montesquieu

[4] . Kant

[5] . John Stuart Mill

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه