عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی و شهر  می نویسد: شوربختانه با این مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه ی اجتماعی از اخلاق ارسطو به این سو مطرح بوده می باشد، اصولی از عدالت اجتماعی که مورد پذیرش همگانی باشد وجود ندارد. هاروی به این باور می باشد که در مطالعه مفهوم توزیع عادلانه به گونه ی عادلانه نخست دو پرسش مطرح می گردد:الف)چه چیزی را بایستی توزیع نمود؟ ب)این توزیع در میان چه کسانی و چه چیزهایی انجام می شود؟ او در پاسخ به پرسش نخست،هر چیزی را که توزیع شدنی باشد، درآمد می نامد و بر آن می باشد که تعریف اجتماعی عادلانه ای از درآمد به دست دهد. او در پاسخ به دومین پرسش، واپسین حد توزیع را افراد انسانی می داند و می گوید در مواقعی بهتر می باشد برای آسانی کار،توزیع در میان گروهها و سازمانها و مناطق را در نظر آوریم(حاتمی نژاد و راستی،1388: 90). همچنین  معتقد می باشد  بر اساس اصل عدالت اجتماعی جامعه بایستی برای کاهش خطرهای اجتماعی در نواحی پر خطر مخارج بیشتری تقبل کند. اقدام به چنین کاری خود تأمین عدالت اجتماعی می باشد. همین امر درمورد تخصیص منابع اضافی به گروههایی که نیازمند خدمات بیشتری هستند نیز صادق می باشد. وی به نقل از دیویس می نویسد: “پسندیده می باشد که به گروههای شدیدا نیازمند خدمات اضافی داده گردد، زیرا آنها در بهره گیری از این خدمات دارای سابقه نیستند و به مصرف آنها عادت ندارند” این مسئله به ویژه در مورد خدمات تحصیلی و درمانی برای گروههایی بسیار فقیر،مهاجران جدید و مانند آنها صادق می باشد.پس استحقاق در چارچوب جغرافیایی، تخصیص منابع اضافی برای جبران معضلات اجتماعی و طبیعی خاص هر منطقه شهری می باشد(هاروی،1376: 109).

در مکتب رادیکال، در فرایند باز ساخت، شرایط داخلی و خارجی کشورها مورد توجه قرار     می گیرد  این مکتب معتقد می باشد که نابرابری های موجود بین نواحی داخلی کشورها و بین کشورهای جهان، پیش شرط لازم در انباشت سرمایه می باشد(شکویی،1375: 215). در این بین نظریه ی مارکس مبنی بر، از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش، اشاعه پیدا نمود. در واقع مارکس ریشه تمام مسایل معضلات جامعه بشری و بی عدالتی را، زاده نظام طبقاتی به ویژه نظام سرمایه داری          می داند(حبیبی و دیگران،1390: 106). جغرافیدانان رادیکال از طریق تدقیق ارتباط منطقی بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی سرزمینی به گونه ای ژرفانگر در پی تبیین جایگاه فضا در مناسبات سرمایه ای هستند. از آن جمله نظریه فشردگی فضا – زمان، دیوید هاروی قابل تأمل می باشد. امیل دورکهایم در کتاب اشکال ابتدایی زندگی مذهبی(1915) خاطر نشان نمود که فضا و زمان ساختارهای اجتماعی اند(Harvey, 1996: 21 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه