عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت اجتماعی و کارکردگرایان

دیدگاه کارکردگرایان نسبت به نابرابری اجتماعی در جغرافیای شهری، بیشتر در قالب نظریه اکولوژیست ها مطرح شده می باشد. در این مکتب در زندگی اجتماعی شهرها، طرح اکولوژی گیاهی ارنست هاکل، به کار گرفته شده، زیرا بنیانگذاران مکتب شیکاگو عقیده دارند گروه های شهری با هر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و قومی، مانندگونه ها ی گیاهی، با حرکت به سوی تعادل و توازن، همه مراحل اکولوژیک را در زیستگاه خویش در طول زمان طی می کنند. از دیدگاه آنان نابرابری اجتماعی طرحی ناآگاهانه می باشد که از طریق آن، جوامع مطمئن می شوند که مهم ترین موقعیتها به گونه خودآگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد گردید. به عقیده ی  پارک، فرایندهای طبیعی و درونی شهر به گونه ای به رقابت بر سر منابع کمیاب بر می گردد که در نهایت به انطباق اکولوژیک می انجامد.رقابت در اجتماع، برای ایجاد تعادل اجتماعی می باشد(حبیبی و دیگران،1390: 107).

نظریه پردازان کارکردگرایی از وجه جهانی و همیشگی بودن نابرابری نتیجه می گیرند که نابرابری وجه اساسی هر سازمان اجتماعی می باشد و ضرورتی می باشد کارکردی که در جهت کارکرد مؤثر جامعه ایفای تأثیر می کند. دیویس و مور دو ملاک عمده را برای اهمیت کارکردی یک جایگاه ارائه   می کنند: 1-اندازه کمیابی جایگاه در مقایسه با سایر موقعیتها، 2-اندازه وابستگی سایر موقعیتها به جایگاه مورد نظر. از دیدگاه آنان نابرابری اجتماعی طرحی ناآگاهانه می باشد که از طریق آن جوامع مطمئن         می شوند که مهمترین موقعیتها به گونه خودآگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد گردید(افروغ،1377: 172).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-4-5- عدالت اجتماعی و رادیکالیسم

کارل مارکس، انگلس[1] و هاروی و بسیارى از هم اندیشان آنها متعلق به مکتب رادیکالیسم هستند. پیروان مکتب رادیکال اکثرا از دیدگاه اقتصاد سیاسى فضا به بحث عدالت اجتماعى پرداخته اند. دیوید هاروى در کتاب خود “عدالت اجتماعى و شهر” مفهوم عدالت اجتماعى را به کمک معیارهایى مورد بررسى قرار داده می باشد و بر تخصیص عادلانه منابع تاکید دارد. او معتقد می باشد که منابع اضافى بایستی در جهت از میان برداشتن معضلات ویژه ناشى از محیط هاى اجتماعى و طبیعى مصرف گردد هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند  در واقع، هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی، بنیانگذار جغرافیای انسانی نو می گردد(شکویی، 1375: 141). ماهیت عدالت اجتماعی را از نظر هاروی می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:

نیاز: افراد در بهره برداری از منابع و امتیازات دارای حقوق مساویند اما نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می گردد.

منفعت عمومی:  مسلماً افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند ، نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند مدعی حق بیشتری هستند.

[1] . Engels

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه