عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– عدالت در یونان باستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارسطو یکی از نظریه پردازان بزرگ در زمینه عدالت اجتماعی می باشد که بر فیلسوفان سیاست و اخلاق در این بعد تاثیری شگرف داشته می باشد. مقصود ارسطو از عدالت عبارتند از: الف)آن چیزی می باشد که قانونی می باشد. ب)آن چیزی می باشد که منصفانه و یکسان و مساوی می باشد.پس می توان گفت عدالت از نظر ارسطو عبارتند از آن چیز که بر طبق قانون و از روی انصاف و مساوات می باشد و بی عدالتی خلاف قانون و نابرابری می باشد.  ارسطو تعریف کلی از عدل نمی دهد بلکه اقسام آن را اظهار می کند و عدل را هشت قسم می داند: 1-عدل عام 2-عدل خاص 3-عدل توزیعی 4-عدل اصطلاحی 5-عدل مطلق 6-عدل نسبی      7-عدل طبیعی 8-عدل قانونی. ارسطو از میان این هشت نوع عدل، عدل توزیعی را از همه مهمتر میداند زیرا بر اساس تفکر او عدل نه برابری بلکه تناسب می باشد و لذا بایستی پایگاه و حقوق و امتیازات هر کس در جامعه به اندازه شایستگی و دانایی او باشد و تعریفی که از عدالت توزیعی ارائه می کند همین معنی را         می رساند(ندایی،1379: 14-15). در واقع وی به دو مفهوم از عدالت اجتماعی میان انسانها تصریح می کند، یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی(جبرانی). مقصود از مفهوم اول یعنی عدالت توزیعی چگونگی توزیع منابع و مواهب طبیعی و اجتماعی میان اعضای جامعه می باشد که بایستی بر حسب منزلت و مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و مفهوم دوم یعنی عدالت تعویضی عبارتست از رعایت تساوی در داد و ستد به معنای عام کلمه می باشد. این دو مفهوم از عدالت تا آغاز دوران جدید، اندیشه ی مسلط بر جوامع اروپایی قرون وسطی و نیز جوامع مسلمان بود(موحد،1374: 94).  از نظر ارسطو  عدالت اعطای حق به سزاوار آن می باشد و در تعریف عدالت از دید او می توان گفت عدالت فضیلتی می باشد که به موجب آن بایستی به هر کس آن چیز که را حق اوست و استحقاق دارد داد. فضیلت هر چیز در حد وسط می باشد و این حد نیز حدی طبیعی می باشد و طبیعت خود نابرابر تلقی می گردد و عدالت دنباله همین نابرابریهاست(اخوان کاظمی،1379: 70).   

عدالت در نظر افلاطون بخشی از فضیلت انسانی و در همان حال رشته ای می باشد که مردمان را در داخل دولت ها به هم پیوند می دهد، به بیانی دیگر، خصلتی می باشد که در آنِ واحد، هم بشر را خوب می سازد و هم او را اجتماعی بار می آورد. این موضوع، یعنی یکسان دانستن اثر عدالت در تربیت نفس بشر و در اجتماعی کردن او، اولین و اساسی ترین اصل در فلسفه سیاسی افلاطون می باشد(فاستر، 1373: 57-58). افلاطون، ضمن ارائه تصویر کلی برای جامعه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث کرده می باشد. او معتقد می باشد که مدینه فاضله، چهار صفت عدالت، حکمت، شجاعت و خویشتن داری را در خود دارد که برجسته ترین آنها عدالت می باشد و این صفت، بقیه را به وجود می آورد و متناسب کننده آنها، هم در اجتماع و هم در وجود فردی می باشد. به زعم افلاطون، عدالت این می باشد که هر یک از افراد جامعه به وضع و موقعیتی که در اجتماع دارد، خشنود باشند و آن را قبول کنند و وظایف مربوط به آن را به حد کمال انجام دهند(جمشیدی،،1380: 62).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه