تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رالز[1] نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را به دو شرط قابل قبول و منصفانه میداند: نخست اینکه این نابرابریها بایستی مختص به مناصب و مقام هایی باشد که تحت شرایط برابری منصفانۀ فرصتها، باب آنها به روی همگان گشوده می باشد؛ و دوم اینکه این نابرابریها بایستی بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد(اصل تفاوت). (رالز،1383: 84). در بررسیهای مربوط به مقوله نابرابری اجتماعی      می توان ادعا نمود که این مقوله یک پدیده ای جهانی می باشد. نابرابری اجتماعی در همه دوره های تاریخی و در همه جامعه ها دیده شده می باشد و پس تنها مربوط به یک ناحیه یا فرهنگ یا ساخت اقتصادی و سیاسی ویژه نیست(حجتی و مظرزاده،1387: 43). در بحث از نابرابریهای اجتماعی میتوان به آرای متقدمان جامعه شناسی مانند مارکس، انگلس و ماکس وبر نیز تصریح نمود. مارکس و انگلس فضای شهری را قلمروی می دیدند که فرایندهای درهم تنیده ی انباشت سرمایه و ستیز طبقاتی در آن تمرکز  می یابد. در شهرهای بزرگ، تجارت، تولید کارخانه ای، تمرکز مالکیت و تمرکز جمعیت به بالاترین حد خود می رسد و یک طبقه غنی و یک طبقه فقیر ظاهر می گردد. در شهرها گرایش سرمایه به تمرکز و گرایش طبقات اجتماعی به قطبی شدن عینیت و گسترش می یابد. در مجموع دو نکته به گونه اخص در دیدگاه مارکس[2] هست که مبرهن شدن ارتباط فضا و نابرابری اجتماعی را یاری می دهد: اول نگاه وی به شهر از بعد تولید، انباشت و تمرکز سرمایه، دوم در نظر داشتن شهر به مثابه زمینه ای برای تمرکز اکولوژیک طبقه کارگر و در نتیجه ظهور خودآگاهی طبقاتی به مثابه عامل مهم در شکل گیری طبقات می باشد(افروغ،1377: 204-205). ماکس وبر[3] اهمیت شاخصهای اقتصادی را در رشد نابرابریهای اجتماعی نادیده نمی گیرد. برای او نیز همچون مارکس، مالکیت تأثیر تعیین کننده ای در توزیع امکانات عرضه شده به فرد یا به طبقه اعمال می کند. با این وصف او به این بعد اقتصادی دو بعد دیگر اضافه نمود: قدرت و حیثیت. در نگاه او مالکیت و قدرت و حیثیت با وجود وابستگی متقابل شان سه بنیان متمایزند که بر روی آن ها نظام قشربندی در هر جامعه ای سامان می یابد. تفاوت در برخورداری از مالکیت اموال منشاء طبقه بندی اجتماعی می باشد، تقسیم نابرابر قدرت به تشکیل احزاب سیاسی می انجامد و درجات حیثیت گوناگون منشاء پیدایش قشرهای اجتماعی می باشد که از دارندگان پایگاههای اجتماعی مشابه تشکیل      شده اند(تامین،1373: 214).

[1] . Rawls

[2] . Marx

[3] . Max Weber

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد