عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت فضایی شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرایند رسیدن به توسعه پایدار شهری اصول خاصی ندارد.آن چیز که که مهم می باشد در برنامه ریزی ها بایستی به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها توجه گردد و این کار فقط با تلفیق موارد متعدد در مقیاس های مختلف به دست می آید(Marcotullio,2001: 557) پس سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری می باشد که این پایداری زمانی محقق خواهد گردید که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید(ضرابی و موسوی، 1389: 28). از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، بهره گیری از فضاها و توزیع مناسب و به تعبیری کاملتر عدالت فضایی می باشد. در واقع پذیرش این اصل، که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی درشهرهاست و همچنین رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات و در نظر داشتن نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت در نظر داشتن توسعه پایدار می افزاید. طریقه شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده می باشد، به طوری که ناپداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیررسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی، نمایان شده می باشد(بوچانی،1385: 66). بطور کلی توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه نماید، که به علت توجه بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری، نتوانستند به صورت کارآ به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند(مرادی مسیحی،1384: 151). با در نظر داشتن موارد تصریح شده می توان گفت ارتباط تنگاتنگی بین عدالت فضایی شهری و وجود تسهیلات عمومی شهری هست. زیرساختها و تسهیلات شهری اساس توسعه شهری هستند و بدون وجود زیرساختهای شهری توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد(عزیزی،1381: 39).  عدالت فضایی دسترسی برابر به امکانات عمومی می باشد و اینکه همه ساکنان در هر کجای شهر که زندگی می کنند بایستی به گونه یکسان از خدمات عمومی برخوردار باشند(Tsou, et al,2005: 423 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه