عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت فضایی

عدالت فضایی می تواند توزیع برابر منابع و خدمات تعریف گردد که به مبحث برقراری تعادل بر مبنای چه کسی چه چیزی را چگونه به دست می  آورد، تصریح دارد، یا می تواند اجرایی شدن عدالت سرزمینی  یا همان برابر سازی در دسترسی به کالا و خدمات عمومی تعریف گردد. این دیدگاه به شدت در ارتباط با تفکر برنامه ریزی عادلانه می باشد که از آغاز در بین کرومهلز[1] 1982 و بعد از آن به وسیله ی کرومهلز و فرستر[2] 1990 گسترش پیدا کرده می باشد(Talen,2002: 168). عدالت فضایی طبق ایده ای که از عدالت اجتماعی گرفته شده می باشد به این معناست که بایستی با ساکنین در هر جایی که زندگی می کنند، به گونه برابر رفتارشود(Tsou, et al,2005: 425). در واقع عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانها یا بازیگران اجتماعی، حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنها، تامین نیازهای اولیه زندگی و عزت نفس اجتماعی آنها توجه وافی دارد(جوان و عبداللهی،1387: 137). بنابر این می توان گفت که مقصود از عدالت فضایى، توزیع عادلانه امکانات، تسهیلات و خدمات در سطح سرزمین می باشد، به طورى که هیچ مکانى نسبت به مکان دیگر از نظر برخوردارى از مزیتهاى فضایى برترى نداشته باشد. نابرابرى شرایط طبیعى نباید توجیهى بر نابرابرى فضایى تلقى گردد. بلکه با بهره گیری از اصل پیشنهادى “اولویت ” بهتر می باشد به مناطق محروم کشور و به نواحى کمتر توسعه یافته و همچنین در مقیاس خردتر در سطح محلات نابسامان شهرى، به سکونتگا ههاى غیر رسمى توجه بیشترى گردد و عدالت توزیعى مد نظر قرارگیرد.

[1] . Krumholz

[2] . Forester

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه