تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی

از باب ریشه شناسی، رفاه اجتماعی را می توان از ریشه ی “face well” دانست که معانی خوب بودن و مناسب بودن را تداعی می کند. استیس رفاه اجتماعی را واژگانی می داند که در گستره ی سه مفهوم تجلی می یابد که در بستر اول واژه ی قراردادی رفاه اجتماعی، در تعریف دوم، توسعه اجتماعی و در تعریف سوم طرح جدید جهانی را اظهار می کند. گودوین نیز رفاه اجتماعی را در سطح ملی تا جهانی مورد نظر قرار می دهد که از ترکیب اندیشه های استیس و گودوین چهار الگوی رفاه اجتماعی حاصل می گردد: “الگوی سنتی، الگوی برقراری عدالت اجتماعی، الگوی توسعه ی اجتماعی و الگوی جدید جهانی رفاه اجتماعی”(تقوایی و محمودی نژاد،1385: 36).

رفاه اجتماعی را می توان از واژگانی دانست که با مفاهیمی زیرا طرفداری اجتماعی،بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی و بهزیستی، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد. بر این اساس رفاه اجتماعی در مفهوم عام عنوان هایی نظیر خدمات اجتماعی، حقوق عمومی و شهروندی را شامل        می گردد(زاهدی اصل،1381: 20). در باب تحقق رفاه اجتماعی بایستی به تامین اجتماعی تصریح نمود که به معنای تامین حداقل درآمد و سطح زندگی می باشد(طالب،1358: 38). توزیع رفاه موضوع حال قبول نمی کند بلکه تحت تاثیر اعمال گذشته قرار دارد؛ همان گونه که رفاه آینده از اعمال امروز ما متاثر خواهد بود چشم انداز حیات بدون عدالت، تاریک جلوه می نماید و از این روست که جغرافیدانان نیز در دهه های اخیر بیش از گذشته به تاثیر عدالت اجتماعی و نابرابری در مورفولوژی و سازمان یابی فضایی شهرها توجه دارند(Yeqiao Wang, Xinsheng Zhang,2001: 8).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

والزر[1] معتقد می باشد رویکردهای خاصی از عدالت اجتماعی بایستی با رفاه اجتماعی و بویژه در نظر داشتن رفاه دارای ارتباط باشند(مؤمنی،1383: 2).  همچنین دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بود که درمورد کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی، در جغرافیا صحبت نمود. این جغرافیدان برای مطالعه کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی از شاخصهای اجتماعی ذهنی و مقایسه ی عینی بهره گیری می کند.

[1] . Walzer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد