تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربری بهداشتی- درمانی

کاربری های درمانی یکی از کاربری های مهم و عناصر توزیعی در سلسله مراتب تقسیمات شهری می باشد که با در نظر داشتن سطوح تقسیمات ابعاد و کارکردهای خاصی دارد.کاربری بهداشتی نیز شامل مواردی زیرا حمام عمومی، توالت عمومی و…  می گردد. البته با در نظر داشتن توسعه های اتفاق افتاده و افزایش تسهیلات رفاهی واحدهای مسکونی نیاز به بعضی از این کاربری ها در سطح شهر کم رنگ شده می باشد.

کاربری درمانی در مقیاس محله که شامل درمانگاه ها،پایگاه های بهداشت، کلینیک و ساختمان پزشکان می باشد با مساحت 37776 دارای سرانه ای معادل 0.051 متر مربع می باشد که از سرانه های استاندارد پایین تر می باشد. این کاربری در مقیاس فرامحله ای با مساحت 167475مترمربع و سرانه ای معادل 0.186 مترمربع شامل بیمارستان ها، مراکز تخصصی درمانی و کلینیکهای فوق تخصصی می باشد. در مجموع کاربری درمانی با سرانه ای معادل 0.237 مترمربع از سرانه های استاندارد پیشنهادی برای این کاربری در تمامی منابع ذکر گردیده کمتر می باشد. شهر گرگان به عنوان مرکز استان گلستان مهمترین شهر منطقه محسوب       می گردد، در حال حاضر این شهر دارای 7  بیمارستان مجهز می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه