عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری مسکونی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تغییرات در سطح و سطوح کاربری های شهری یا به بیانی دیگر نحوه بهره گیری از اراضی شهر، در ارتباط تنگاتنگی با طریقه تغییرات جمعیتی شهر و نیازهای ناشی از آن قرار دارد. به بیانی دیگر اگر برای هرکاربری مقدار استانداردی را به عنوان سرانه بپذیریم، این مقدار در طول زمان با وجود افزایش یا کاهش جمعیت، در صورتی می تواند ثابت باقی بماند که مساحت اختصاص یافته به آن کاربری همگام با تغییرات جمعیت، تغییر کند.

مطالعه تغییرات سطوح اختصاص یافته به کاربری مسکونی نشان دهنده افزایش مداوم آن از 323 هکتار در سال 1353 به 677 هکتار در سال 1362، 799 هکتار در سال 1373 و در نهایت به 1113 هکتار در سال 1388 می باشد به طوریکه در این سال 31.26 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده می باشد. همچنین با افزایش جمعیت اندازه سرانه ی آن در طی سالهای اخیر کاهش یافته و از 44.19 مترمربع در سال 1373 به 36.64 مترمربع در سال 1388 رسیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد