عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت اجتماعی  و شهر

از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی می باشد که در آن وسیع ترین روابط انسانی- محیطی(ارتباط بشر با طبیعت، با شهر و با شهروندان) شکل می گیرد. پس شهر به عنوان بستر و محیط زندگی بشر، بایستی علاوه بر تامین نیازهای زیستی و مادی مردم بتواند هرچه بیشتر به نیازهای اجتماعی و روانی آنان  نیز پاسخ دهد(مهدیزاده،1385: 9).

 

کامران و همکارانش عقیده دارند که عدالت در شهر بایستی به گزاره های زیر نیز پاسخگو باشد:

تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات

بهره گیری از توان های بالقوه و بالفعل در شهر

از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر

جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر(کامران و همکاران،1389: 152).

از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر بایستی به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعی در نهایت یعنی “توزیع عادلانه از طریق عادلانه”(هاروی،1376: 98). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(Gray, 2002: 27). به تعبیری مانند عواملی که بایستی در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی  در برنامه ریزی شهری رعایت نمود توزیع مناسب خدمات شهری و بهره گیری صحیح از فضاها می باشد. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثّری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و در نظر داشتن استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر مستقر کنند؛ پس عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد؛ بلکه در این ارتباط فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد(وارثی و دیگران،1387: 144). در شهر نیز عدالت همراه با سه اصل کارآیی، کیفیت محیطی و سرزندگی چهار مقوله ی عمده ی شهرسازی می باشد(سعیدنیا،1378: 54).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه