عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

در ارزیابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیری یا شاخص داریم انتخاب شاخص های مناسب به ما امکان می دهد که مقایسه ی درست بین گزینه ها به اقدام آوریم. اما وقتی که چندین نوع برای ارزیابی در نظر گرفته می گردد کار ارزیابی پیچیده و زمان بر می گردد به خصوص زمانی که معیارها با هم در تضاد هستند در این هنگام کار ارزیابی و مقایسه از حالت ساده ی تحلیل که ذهن قادر به انجام آن می باشد خارج می گردد و به یک ابزار تحلیلی قوی نیاز خواهد بود یکی از ابزارهای قوی و توانمند برای چنین وضعیت هایی، مدل تحلیل سلسله مراتبی یا AHP می باشد.

در واقع تحلیل سلسله مراتبی برای کمک به تصمیم گیران می باشد تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده بدون ساختار و غیر شفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری می باشد و سازمانها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیطهای اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدف های از پیش تعیین شده، هدایت و نزدیک می کنند. برای بهره گیری از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش، مسأله ی تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به گونه سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با بهره گیری از دیدگاهها و نظرات، برای هر یک از مؤلفه های این فرایند، بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله  تعیین می گردد بدین ترتیب توجه تصمیم گیران را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. مانند مهمترین کاربردهای عملیAHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجا که قدر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های نا ملموس توسعه دهیم. فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری می باشد که اجازه  می دهد تا به وسیله ی ترکیب کردن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی، تصمیم گیری گردد. در واقع نیازمند شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل، تأثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت می باشد. این امر از طریق فرایند تنظیم اولویت ها امکان پذیر         می باشد. به وسیله تنظیم اولویت ها برای عوامل درسطحی معین می توان دریافت که تا چه اندازه عوامل در یک سطح به سوددهی بیشتر و افزایش عملکرد سازمان کمک می نماید. بدین مقصود آغاز معیارهای اندازه گیری، تنظیم شده، سپس اولویت آنها تعیین می گردد و سرانجام یک فرایند ارزیابی برای دستیابی به اولویتهای کلی، اعمال می گردد. این فرایند با حرکت از بالا به پایین سلسله مراتب و ارزیابی اولویتهای تعیین شده در هر سطح، انجام می گردد. سپس تقدم های ارزیابی شده می تواند برای هر عنصر در آن سطح اضافه گردد تا اولویت کلی به دست آید. در نهایت، بعد از اعمال قضاوتها در مورد تأثیرات همه ی عناصر و محاسبه ی اولویت ها در سلسله مراتب، می توان عناصری را که از اهمیت کمتری برخوردار هستند. به واسطه ی تأثیرات اندک آنها بر هدف کلی حذف نمود(توفیق،1378: 91-116)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه