عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اهمیت هر یک از کلاسه ها ارزشی بین 1(کمترین ارزش) تا 5(بیشترین ارزش) به آنها داده گردید. به این ترتیب نقشه ی مربوط به هر یک از کاربریها در 5 مطلوبیت خیلی زیاد، مطلوبیت زیاد، مطلوبیت متوسط، مطلوبیت کم و مطلوبیت خیلی کم حاصل می گردد. به طوریکه به فاصله دبستان تا شعاع 400 متر ارزش 5 داده که به معنی مطلوبیت خیلی زیاد می باشد و به فاصله ی بیش از 800 متر عدد 1 اختصاص داده می گردد که مطلوبیت خیلی کم را نشان می دهد.

تحلیل دسترسی به خدمات پستی

با در نظر داشتن اینکه برای خدمات پست، جایگاههای سی ان جی و بنزین شعاع عملکرد تعریف نشده می باشد نقشه های دسترسی این خدمات با در نظر داشتن جمعیت و سرانه ی تعیین شده به روش زیر به دست می آید. سرانه ی خدمات پستی برای نواحی شهری، برای هر 20000 نفر یک اداره می باشد که به روش زیر به دست می آید:

– تهیه ی نقشه ی مطلوبیت دسترسی به خدمات پستی

– تهیه ی نقشه ی مطلوبیت خدمات پستی بر اساس جمعیت

– کالیبره کردن نقشه ی جمعیت بر اساس  2000 نفر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تهیه ی نقشه ی مطلوبیت نهایی خدمات پست

نقشه ی دسترسی به مراکز پست از طریق   Spatial Analystو Reclassify در پنج کلاسه تهیه گردید.نقشه ی شماره (4-25) برای تهیه ی نقشه ی مطلوبیت خدمات پستی بر اساس جمعیت نیز از همین روش بهره گیری می کنیم سپس با بهره گیری از ابزار Raster Calculator بر اساس استاندارد 20000 نفر برای هر اداره ی پست نقشه ی جمعیت کالیبره می گردد. نقشه ی شماره(4-27)

نقشه ی جمعیت کالیبره شده بر اساس نیاز مراکز پست در 5 طبقه به روش خوشه ای کلاسه بندی گردید، به کلاسه هایی که جمعیت بیشتری داشتند مطلوبیت بیشتری داده گردید.در پایان نیز نقشه های مطلوبیت مراکز پست بر اساس فاصله و جمعیت با روش آماری همپوشانی داده گردید سپس نقشه ی نهایی در 5 طبقه کلاسه بندی گردید که عدد 1 کمترین مطلوبیت و عدد 5 بیشترین مطلوبیت را شامل می گردد. نقشه ی شماره(4-28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه