تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده می باشد. پس مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، کوشش برای دستیابی به آرمان “برابری فرصتها”  در دسترسی گروههای مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصتها می باشد(داداشپور رستمی،1390: 1). توزیع خدمات در نواحی شهری به مقصود تسهیل امر خدمات رسانی ودسترسی مناسب و بهینه شهروندان به آن انجام می شود، چنانچه توزیع خدمات وامکانات شهری بر اساس معیارها صحیح و اصولی نباشد، خدمات رسانی به راحتی انجام نگرفته، خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت متعادل در سطح شهر توزیع نمی گردد. در این حالت، ممکن می باشد عدم تعادل هایی بین پراکنش جمعیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز نظاره گردد(هادی پور و دیگران، 1385: 101). از آن جایی که عدالت اجتماعی شهری یک اصطلاح می باشد که به اینکه نابرابریها بیش از سایر حقایق جهان زاییده عوامل اجتماعی می باشد تصریح دارد(Newman,2009: 195). پس بایستی هدف اصلی برنامه ریزان شهری، دستیابی به توزیع عادلانه منابع عمومی باشد. مدیریت شهری یعنی برنامه ریزی کنترل شده برای دستیابی به کارآمدی و برابری توسعه شهری.

مدیریت شهری تنها مدیریت تأسیسات و سازمانهای شهری نیست، بلکه مدیریت فرایند شهرنشینی، توسعه شهری و انجام امور شهری می باشد به گونه ای که تأسیسات شهری با هم متناسب کار کنند که کارآمدی واحدهای فضایی شهر(پویایی شهر) در سطوح مختلف نظام و بخشهای شهری به روش دلخواه و در جهت توسعه ی پایدار حفظ گردد. به این ترتیب ناهماهنگی فضایی در استانداردهای زندگی بین مناطق شهر بایستی با مدیریت بهینه شهری تا حد ممکن حذف و یا تعدیل گردد(مرصوصی،1383: 22). با مطالعه مباحث توسعه پایدار می توان نتیجه گرفت که عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری می باشد و در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی نیاز، به مطالعه و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی می باشد(خاکپور،1388: 182).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه