عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین اندازه دسترسی نواحی شهر گرگان به تسهیلات عمومی

دریافت خدمات عمومی درمقیاس وسیع انجام می شود و بر زندگی روزانه افراد تاثیر مستقیم دارد مسئولیت آنها با مراجع خاص و متفاوت از هم می باشد مثل خدمات آموزشی، فضای سبز، خدمات ورزشی، درمانی، فرهنگی و مذهبی این خدمات همگی دارای عملکردهای فضایی هستند. آن چیز که که در این خصوص اهمیت دارد دسترسی به این تسهیلات می باشد. سنجش شاخص دسترسی، وابسته به تعیین برابری دسترسی به زیرساخت های اجتماعی و فیزیکی می باشد که نمودی از کیفیت زندگی و توزیع فرصتها هستند. در سالهای اخیر به دنبال رشد شهرنشینی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر مشکلاتی برای شهرها ایجاد گردیده می باشد که مانند ی آنها می توان به کمبود خدمات و تسهیلات برای جمعیت افزوده شده تصریح  نمود. گرگان نیز مانند شهرهایی می باشد که به دنبال ایجاد استان گلستان به عنوان استانی مستقل و انتخاب این شهر به عنوان مرکز استان دارای مشکلاتی در این خصوص بوده می باشد. پس در این پژوهش کوشش شده تا 13 نوع از خدمات عمومی شهری شامل خدمات آموزشی(دبستان، راهنمایی، دبیرستان)، کتابخانه، بیمارستان، پارک، آتش نشانی، پست، مسجد، مجموعه های ورزشی، کلانتری، جایگاههای بنزین، جایگاههای سی ان جی که شامل 312 نقطه می باشد (نقشه ی 4-1) که در 3 ناحیه و 24 محله ی شهر گرگان پراکنده می باشد مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ضمن مطالعه چگونگی توزیع تسهیلات در شهر، ارتباط آن با پراکندگی جمعیت مشخص شده و نقاطی که از حیث دسترسی دارای مطلوبیت پایین می باشند شناسایی شوند تا از این طریق اندازه عدالت عدالت فضایی را در شهر گرگان مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع پژوهش که سنجش عدالت فضایی تسهیلات شهر  گرگان می باشد مراحل زیر انجام می گردد:

– تهیه ی نقشه ی فاصله از تسهیلات عمومی

– تهیه ی نقشه های دسترسی به تسهیلات عمومی

– مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

–  شاخص موران

– آماره ی عمومی G

– شاخص دو متغیره ی موران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه