عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه اقتصادی

با ظهور انقلاب صنعتی، مردم به مقصود یافتن شغل و در جستجوی زندگی بهتر به شهرها گسیل شدند. کشمکش­ها و تنازعات زیادی در اثر ازدحام و انباشتگی جمعیت در مناطق شهری اتفاق افتاد. علی­رغم تأثیر غیرقابل انکار انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی در شکل­گیری ازدحام شهری، در گسترش و توسعه آن نمی­توان تنها تکنولوژی را مقصر دانست. «افکار و عقاید انقلابی نظیر اسمیت تأثیر مهمی را در بروز مشاجراتی که در بالا به آن­ها تصریح گردید داشتند. وی در کتاب رفاه ملل (1776) موضوع بازار آزاد را مورد بحث قرار داده و معتقد می باشد که این امر تأثیر مهمی را در بالا رفتن رفاه انسانی خواهد داشت. در نگاه اوّل نظریه آدام اسمیت به نظر منطقی می­رسید. اما به مرور زمان با مطرح شدن مسایل جدیدی نظیر شرایط نامناسب شغلی، ظهور طبقه متوسط، نابرابری­های طبقاتی و جنسی و موارد بی­شمار دیگر از اعتبار این نظریه کاسته گردید. در این شرایط طبقه کارگر بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار گرفتند و زنان و کودکان آماج نخستین بهره­برداری­های کاپیتالیستی واقع شدند. دختران و زنان همپای مردان در معادن زغال سنگ مشغول فعالیت گردیدند، مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست عقیده دارند که توده­های کارگران و مشاغل در کارخانجات و معادن را می­توان بردگان بورژوازی و ماشین تلقی نمود.» (Student Paper, 2000: 1). لذا، در این امر ازدحام و تراکم بسیار بالای جمعیت و فعالیت­های اقتصادی نه تنها یک مشکل تلقی نمی­گردد، بلکه از عوامل بسیار مؤثر در رشد و توسعه شهری قلمداد می­گردد. به نظر اقتصاددانان شهری، شهرها بدلیل برخورداری از «صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس» می­توانند حجم عظیمی از جمعیت­های انسانی را در خود پذیرا باشند.

«در این دیدگاه مفهوم صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس، تصریح به شرایطی می باشد که باعث می­گردد هزینه متوسط تولید بنگاه اقتصادی با افزایش تولید کاهش یابد و از عوامل خارجی صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس وجود شهری می باشد که همراه با رشد شهرها به دست می­آید. این نوع صرفه­جویی­ها را صرفه­جویی­های شهری یا صرفه­جویی­های ناشی از تجمع می­نامند.» (عابدین درکوش، 1381: 21).

از لحاظ اقتصادی، ازدحام بیش از حد جمعیت در مناطق شهری علاوه بر محاسنی که در بالا بدانها تصریح گردید، دارای معایبی نیز می­باشد که تمامی محاسن آن را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. از عمده­ترین معضلاتی که در اثر ازدحام شهری گریبانگیر شهرها می­گردد می­توان به موارد ذیل تصریح نمود:

  • کمبود فرصت­های شغلی مناسب برای تمامی اقشار شهری و در نتیجه به وجود آمدن شکاف طبقاتی در جامعه و در پی آن گسترش محلّات حاشیه­نشین یا فقیرنشین.
  • کمبود عرضه مسکن و در نتیجه گرانی آن
  • بالا رفتن هزینه­های زندگی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه