تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تعریف شهر

مجموعه­ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط­های ساخته شده توسط بشر می باشد که در آن جمعیت مشخص حداقلی ساکن شده می باشد (شیعه،1391: 4). آن واحد جغرافیایی را شهر بنامیم که عدد جمعیت آن از 000/10 نفر بگذرد و جمعیت غیر زارعی 15 سال به بالای آن از 50 درصد کل جمعیت فعال شهری کمتر نباشد (خمر، 1385: 64).

  • مفهوم شهرنشینی

شهرنشینی فرایندی می باشد که در آن تغییرات در سازمانهای اجتماعی سکونتگاههای انسانی، به دلیل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت به وجود می­آید و شهرنشینی به بخشی از جمعیت گفته می­گردد که در شهر زندگی می­کنند (عابدین درکوش، 1381: 9).

  • مفهوم شهرگرایی

شهرگرایی را می­توان شیوه زندگی ساکنان شهر دانست، گفتنی می باشد که این مفهوم به وسعت­یابی قلمروهای جغرافیایی شهری امکان بیشتری بخشیده می باشد. شهرگرایی را می­توان از شیوه زندگی ساکنان شهر تشخیص داد. اندازه جمعیت، تراکم جمعیت و ناهمگنی جمعیت در یک حوزه شهری، در روابط میان افراد و افزایش شرایط تفکیک مردم مؤثر می باشد در واقع می­توان گفت شهرگرایی با تغییرات در ارزش­ها، رسوم اخلاقی، آداب و رسوم و رفتارهای جمعیتی همراه می باشد (خمر، 1385: 42).

  • اندازه شهرنشینی

عبارت می باشد از نسبت تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهری به جمعیت کل کشور

  • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[1]:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، روشی می باشد منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم­گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم­گیری متضاد، انتخاب بین گزینه­ها را با مشکل مواجه می­سازد، به کار می­رود. این روش ارزیابی چند معیاری آغاز در سال 1980 به وسیله توماس اِل ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته می باشد. (زبردست، 1380: 13).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت­بندی عناصر تصمیم­گیری شروع می­گردد. این عناصر شامل: هدف­ها، معیارها، یا مشخصه­ها و گزینه­های احتمالی می­گردد که در اولویت­بندی به کار گرفته می­شوند. فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می­شودکه «ساختن سلسله مراتب» نامیده می­گردد.

سلسله مراتب بودن ساختار به این دلیل می باشد که عناصر تصمیم­گیری (گزینه­ها و معیارهای تصمیم­گیری) را می­توان در سطوح مختلف اختصار نمود. (Bowen, 1993: 333).

  • مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

1) ساختن سلسله مراتبی:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسأله با پایین­ترین سطح سلسله مراتب مشخص می باشد به شکل ساده­تری در می­آورد.

2) تبیین وزن معیارها و زیرمعیارها:

برای تبیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها و زیرمعیارها، دوبه­دو آنها را با هم مقایسه می­کنیم.

3) تعیین ضریب اهمیت گزینه­ها:

برای تبیین ضریب اهمیت گزینه­ها ارجحیت هریک از گزینه­ها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها و اگر معیاری زیرمعیار نداشته باشد مستقیماً با خود آن معیار مورد قضاوت و داوری قرار می­گیرد.

4) تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه­ها

[1]. Analytical Hierarchy Process

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه