عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و اصطلاحات

  • شهر فشرده[1]:

شهر فشرده، شهری می باشد که در آن، ساختمان­ها به صورت ردیفی و فشرده در کنار هم قرار گرفته­اند. در این الگو، تراکم شکل معقول و منطقی دارد، ریشه و خاستگاه این تفکر، فرم شهرهای سنتی اروپا می باشد که از مشخصه­هایی زیرا تراکم نسبتاً بالا، کاربریهای مختلط در فضای شهری، اتکای کمتر به اتومبیل و تلفیق فرم و عملکرد برخوردار بودند (Edwards, 1999: 168).

  • ازدحام[2]:

مفهوم ازدحام یا شلوغی جمعیت بعنوان مترادف واژه تراکم مطرح می باشد به بیانی دیگر ازدحام به معنی تراکم خیلی زیاد می باشد؛ یعنی اینکه تعداد بیش از حدی آدم در یک خانه و یا اتاق و یک واحد همسایگی زندگی و کار می­کنند (اشتیاقی و اسمعیل پور 1390: 7).

  • تراکم خالص مسکونی[3]:

تراکم خالص مسکونی حاصل تقسیم جمعیت (تعداد واحدهای مسکونی) بر سطح مورد اشغال پروژه می­باشد. این شاخص فشردگی جمعیت را در فضاهای با کاربری سکونتی اندازه­گیری می­کند (عزیزی، 1388: 23).

  • تراکم ناخالص مسکونی[4]:

«تراکم ناخالص مسکونی» یک ابزار اندازه­گیری می باشد که معمولاً برای سنجش در مقیاس کلی یک محله یا ناحیه مسکونی به کار می­رود. در این تعریف، تراکم ناخالص مسکونی حاصل جمعیت ناحیه مورد نظر بر اندازه سطح آن ناحیه می باشد. در محاسبۀ سطح ناحیه در این نوع از تراکم، کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله­ای، راهها، مدارس ابتدایی و مغازه­های خرید و بیشتر فضاهای باز مقصود می­گردند (منبع قبلی:22).

  • تراکم ساختمانی[5]:

در ادبیات شهرسازی متداول کشور، نسبت بین سطح زیربنای ساختمان به مساحت قطعه زمین را «تراکم ساختمانی» می­گویند (قربانی، 1382: 23).

  • تراکم ناخالص جمعیت (تراکم نسبی)

ارتباط و نسبت بین بشر و فضای تحت شغال را اظهار می­کند، یعنی تعداد افراد ساکن در یک سطح را به گونه متوسط نشان می­دهد. این تراکم را به این شکل نشان می­دهند:

در این ارتباط:

Dr: تراکم نسبی

P: تعداد جمعیت

S: مساحت تحت اشغال جمعیت که برحسب کیلومتر مربع می­باشد (امانی، 1387: 65).

  • تراکم بیولوژیک

توزیع فضایی و پخشایش جمعیت در ارتباط با اراضی زیر کشت؛ پس برای این مقصود یعنی آگاهی از فشار جمعیت روی اراضی زراعی از شاخص تراکم بیولوژیک جمعیت بهره گیری می­گردد (جوان، 1390: 86).

[1]. Compact City

[2]. Crowding

[3]. NRD= Net Residential Density

[4]. Gross Residential Density

[5]. Construction Density

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه